Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 46 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Tính giá...

Bài 1 trang 46 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Tính giá trị của biểu thức (bằng cách hợp lí nếu có thể)...

Giải bài 1 trang 46 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài tập cuối chương 1 Số tự nhiên

Câu hỏi: Tính giá trị của biểu thức (bằng cách hợp lí nếu có thể):

a) A = 37 . 173 + 62 . 173 + 173;

b) B = 72 . 99 + 28 . 99 – 900;

c) C = 23. 3 – (110+ 15) : 42;

d) D = 62: 4 . 3 + 2 . 52– 2100.

Giải: 

a) A = 37 . 173 + 62 . 173 + 173

= 173 . (37 + 62 + 1)

= 173 . 200

= 17 300

b) B = 72 . 99 + 28 . 99 – 900

= 99 . (72 + 28) – 900

Quảng cáo

= 9 900 – 900

= 9 000

c)C = 23. 3 – (110 + 15) : 42

= 8 . 3 – (1 + 15) : 42

= 8 . 3 – 16 : 42

= 8 . 3 –  1

= 8 . 3 – 1

= 23

d)D = 62: 4 . 3 + 2 . 52 – 2100.

= 36 : 4 . 3 + 2 . 25 – 1

= 27 + 50 – 1

= 76