Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 30 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo: Tìm...

Bài 2 trang 30 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo: Tìm tập hợp các ước của 30...

Giải bài 2 trang 30 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 9: Ước và bội

Câu hỏi: a) Tìm tập hợp các ước của 30;

b) Tìm tập hợp các bội của 6 nhỏ hơn 50;

c) Tìm tập hợp C các số tự nhiên x sao cho x vừa là bội của 18, vừa là ước của 72.

Giải: 

Quảng cáo

a) Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 15; 30}.

b) B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48}.

c) C = {18; 36; 72}.