Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 23 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Tìm các...

Bài 3 trang 23 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Tìm các số tự nhiên q và r biết cách viết kết quả phép chia có dạng như sau...

Giải bài 3 trang 23 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 6: Chia hết và chia có số dư. Tính chất chia hết của một tổng

Câu hỏi: Tìm các số tự nhiên q và r biết cách viết kết quả phép chia có dạng như sau:

a) 1 298 = 354q + r (0  r < 354);

b) 40 685 = 985q + r (0  r < 985).

Giải: a) Ta có: 1 298 = 354 . 3 + 236

Quảng cáo

Vậy: q = 3 và r = 236

b) Ta có: 40 685 = 985 . 41 + 300

Vậy: q = 41 và r = 300