Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 2.25 trang 43 Toán 6 Kết nối tri thức: Từ các...

Bài 2.25 trang 43 Toán 6 Kết nối tri thức: Từ các số 5, 0, 1, 3, viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện...

Giải bài 2.25 trang 43 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Luyện tập chung

Câu hỏi: Từ các số 5, 0, 1, 3, viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện:

a) Các số đó chia hết cho 5

b) Các số đó chia hết cho 3

Quảng cáo

Giải: a) Các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau chia hết cho 5 được viết từ các chữ số đã cho: 130; 135; 105; 150; 310; 315; 350; 305; 510; 530

b) Các số tự nhiên có ba chữ số khac nhau chia hết cho 3 được viết từ các chữ số đã cho: 135; 153; 351; 315; 513; 531; 105; 150; 510; 501