Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.40 trang 74 Toán 6 Kết nối tri thức: Tìm...

Bài 3.40 trang 74 Toán 6 Kết nối tri thức: Tìm các ước của mỗi số: 30; 42; -50...

Giải bài 3.40 trang 74 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

Câu hỏi: a) Tìm các ước của mỗi số: 30; 42; -50

b) Tìm các ước chung của 30 và 42

Giải: a) Các ước của 30 là: -30; -15; -10; -6; -5; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Quảng cáo

Các ước của 42 là: -42; -21; -14; -7; -6; -3; ; -2; -1; 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42

Các ước của -50 là: -50; -25; -10; -5; -2; -1; 1; 2; 5; 10; 25; 50

b) Các ước chung của 30 và 42 là: -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6