Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 3.41 trang 74 Toán 6 Kết nối tri thức: Viết các...

Bài 3.41 trang 74 Toán 6 Kết nối tri thức: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử...

Giải bài 3.41 trang 74 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

Câu hỏi: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

M = {x  Z| x  4 và -16  x < 20}

Giải: M = {-16; -12; -8; -4; 0; 4; 8; 12; 16}