Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Theo em, trong thí nghiệm của An đã có bước nào chưa...

Theo em, trong thí nghiệm của An đã có bước nào chưa chính xác? Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến kết quả thí nghiệm?...

Khi bố trí thí nghiệm cần chú ý các điều kiện cần thiết để thu được kết quả chính xác Hướng dẫn trả lời 32.5 - Bài 32. Thực hành: Chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Bạn An đã chuẩn bị hai chậu cây và thiết kế thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước như sau:

Bước 1: Dán nhãn chậu cây thứ nhất là chậu A, chậu còn lại là B.

Bước 2: Ngắt toàn bộ lá cây ở chậu A, cây ở chậu B giữa nguyên lá.

Bước 3: Trùm túi nylon trong suốt lên cây trong chậu A và chậu B, đặt hai chậu cây ra ngoài sáng (Hình 32.1).

Bước 4: Sau khoảng thời gian từ 30 đến 60 phút, quan sát hiện tượng trong túi nylon trùm trên cây A và cây B (Hình 32.2).

Graphical user interface, websiteDescription automatically generated

Advertisements (Quảng cáo)

Graphical user interfaceDescription automatically generated

Từ kết quả quan sát được, bạn An rút ra kết luận: Hơi nước trong túi nylon là do lá thoát ra. Tuy nhiên, bạn Thủy cho rằng trong các bước thí nghiệm của An có một bước đã tiến hành chưa chính xác, vì vậy chưa thể rút ra kết luận như vậy được.

Theo em, trong thí nghiệm của An đã có bước nào chưa chính xác? Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến kết quả thí nghiệm?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Khi bố trí thí nghiệm cần chú ý các điều kiện cần thiết để thu được kết quả chính xác nhất.

Answer - Lời giải/Đáp án

Trong bước 3, An đã trùm túi nylon lên cả chậu đất, Khi đất ẩm ở ngoài sáng cũng có thể bốc hơi tạo nên hơi nước. Do đó, để thu được kết quả chính xác, chỉ nên trùm túi nylon kín phần lá cây mà không trùm vào chậu đất.