Quảng cáo

Luyện tập

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 5 Anh 8, Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 unit 1
Unit 5: Study Habits - Thói quen học tập - Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 Tiếng Anh 8. Tổng hợp từ...
Hoạt động 1 trang 124 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Hãy thực hiện thí nghiệm và nhận xét
Hoạt động 1 trang 124 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8. Hãy nêu vài hiện tượng từ cuộc sống quanh ta...
Thử tài bạn trang 103 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Tìm trên hình chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ ;
1. Hình hộp chữ nhật - Thử tài bạn trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Tìm...
Câu hỏi 1 (Mục 1 – Bài học 14 trang 51) Địa 8, Qua bảng số liệu 15.1 (SGK trang 51), so sánh số...
Đặc điểm dân cư xã hội Đông Nam Á - Câu hỏi 1 (Mục 1 - Bài học 14 - Trang 51) SGK Địa...
Bài C6 trang 19 vật lí lớp 8, Búp bê đang đứng yên trên xe
- Bài C6 trang 19 sgk vật lí lớp 8. Búp bê đang đứng yên trên xe... ...