Test Yourself 4 – trang 51 SBT Anh 8 mới: Tổng hợp bài tập Test Yourself 4 có đáp...
1 a Choose the word marked A, B, C, or D that has a different stress pattern from the others. (1 p)...
C. Speaking – trang 47 Unit 12 Sách bài tập Tiếng Anh 8 mới: Tổng hợp bài tập Speaking...
1 Rearrange the following sentences into the correct order to make a dialogue. Then practise it with your friend....
D. Reading – trang 48 Unit 12 SBT Anh 8 mới: Tổng hợp bài tập Reading unit 12 có...
1 Read this story and fill ecah gap with a suitable word from the box...
E. Writing – trang 42 Unit 11 SBT Anh 8 mới: Tổng hợp bài tập Writing unit 11 có...
1 Write meaningful sentences, using the words and phrases given....
A.Phonetics – trang 43 Unit 12 Sách bài tập Tiếng Anh 8 mới: Tổng hợp bài tập Phonetics unit...
1 Mark the stressed syllables then read the words aloud. Pay attention to the word stress....
D. Reading – trang 40 Unit 11 Sách BT môn Anh 8 mới: Tổng hợp bài tập Reading unit...
1 Read the passage and choose the correct answer A, B, C or D for each blank....

Luyện tập

Soạn bài Ngắm trăng (Vọng nguyệt) SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 – Hãy kể...
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Hãy kể tên những bài thơ viết về trăng...
Câu 21 trang 158 bài tập SBT môn Toán 8 tập 1: Chứng minh rằng hai đa giác ABCH và ADCK có cùng diện
Chứng minh rằng hai đa giác ABCH và ADCK có cùng diện tích.. Câu 21 trang 158 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập...
Bài 26 trang 112 sgk Toán 8 – tập 2, Từ hình khai triển
Từ hình khai triển. Bài 26 trang 112 sgk toán lớp 8 - tập 2 - Diện tích xung quanh của hình lăng trụ...