Trang chủ Lớp 8 Sinh lớp 8 Tìm hiểu hình 46 – 1 để hoàn chỉnh thông tin TRỤ...

Tìm hiểu hình 46 – 1 để hoàn chỉnh thông tin TRỤ NÃO TIỂU NÃO NÃO TRUNG GIAN...

Tìm hiểu hình 46 – 1 để hoàn chỉnh thông tin . TRỤ NÃO TIỂU NÃO NÃO TRUNG GIAN. Trụ não tiếp liền với tuỷ sống. Nằm giữa trụ não và đại não là não trung gian.

Tìm hiểu hình 46 – 1 để hoàn chỉnh thông tin dưới đây:

Trụ não tiếp liền với tuỷ sống. Nằm giữa trụ não và đại não là ………… Trụ não gồm ……………. và …………….. Não giữa gồm …………….. ở mặt trước và ……………… ở mặt sau. Phía sau trụ não là ………………

Quảng cáo

Trụ não tiếp liền với tuỷ sống. Nằm giữa trụ não và đại não là não trung gian. Trụ não gổm hành não, cầu não não giữa. Não giữa gồm cuống não ở mặt trước và củ não sinh tư ở mặt sau.

Phía sau trụ não là tiểu não.