Quảng cáo

Luyện tập

Câu 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5 phần bài tập trong SBT trang 97, 98 Vở bài tập Vật lí 8: 20.1.
Câu 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5 phần bài tập trong SBT – Trang 97, 98 Vở bài tập Vật lí 8. . Bài: Bài...
Bài Tập 2 trang 70 SBT Lịch Sử 8: Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc điền chữ S(sai) vào [ ] trước các câu sau
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc điền chữ S(sai) vào trước các câu sau . Bài Tập 2 trang 70 Sách Bài Tập (SBT)...
Bài 24.9 Trang 33 SBT Hóa hóa 8:Cần bao nhiêu gam oxi để đốt cháy hoàn toàn 5 mol cacbon ? 5 mol lưu
a) Cần bao nhiêu gam oxi để đốt cháy hoàn toàn 5 mol cacbon ? 5 mol lưu huỳnh ?. Bài 24.9 Trang 33...
Bài 1 trang 36 sách giáo khoa Toán 8 tập 1, Bài 1. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:
Bài 1. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng. Bài 1 trang 36 sách giáo khoa toán 8 tập 1...
Thực dân Pháp tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì như thế nào? – Âm mưu của Pháp cho tên Đuy-puy vào gây...
Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) - Thực dân Pháp tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì...