Quảng cáo

Luyện tập

Bài tập 2 trang 88 Dạy & học Toán 8 tập 2:Hình a, biết
Bài tập - Chủ đề 2 : Tam giác đồng dạng và ứng dụng - Bài tập 2 trang 88 Tài liệu dạy –...
Speak – Nói trang 73 – Unit 8 – Anh 8, Work with a partner. Look at the two pictures and talk about the...
Unit 8: Country life and city life - Đời sống ở nông thôn và đời sống ở thành thị - Speak - Nói -...
Bài tập 3 trang 24 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Giá trị nào sau đây là nghiệm của phương trình
Bài tập - Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài tập 3 trang 24 Tài liệu dạy – học...
Câu hỏi 4 Bài 8 trang 95 Toán 8 Tập 1 :
Trả lời câu hỏi 4 Bài 8 trang 95 Toán 8 Tập 1 . Trả lời câu hỏi 4 Bài 8 trang 95 Toán...
Câu 4. trang 92 Sách bài tập (SBT) Địa 8: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ những biểu hiộn và nguyên...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ những biểu hiộn và nguyên nhân sự giàu có về thành phần loài sinh vật...