Trang chủ Lớp 8 Vật lý lớp 8 (sách cũ) Báo cáo thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-métAC, C1 (trang 40...

Báo cáo thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-métAC, C1 (trang 40 SGK Vật Lý 8): Xác định độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng công thức FA = ....

Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét – Báo cáo thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-métAC. C1 (trang 40 SGK Vật Lý 8): Xác định độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng công thức FA = …..

II. Nội dung thực hành

C1 (trang 40 SGK Vật Lý 8): Xác định độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng công thức FA = …..

Công thức: FA = dV

C2 (trang 41 SGK Vật Lý 8): Thể tích V của vật được tính thế nào?

V = ….. …..

V = V2 – V1

C3 (trang 41 SGK Vật Lý 8): Trọng lượng của phần bị vật chiếm chỗ được tính bằng cách nào?

PN = ….. …..

Advertisements (Quảng cáo)

PN = P2 – P1

III. Mẫu báo cáo thực hành

C4 (trang 42 SGK Vật Lý 8): Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét. Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức?

– Công thức: FA = dV

– Trong đó: d là trọng lượng riêng của chất lỏng,

         V là phần thể tích bị vật chiếm chỗ.

C5 (trang 42 SGK Vật Lý 8): Muốn kiểm chứng độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét ta cần đo những đại lượng nào?

a) Đo V

b) Đo P

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Vật lý lớp 8 (sách cũ) - Lớp 8. Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: