Trang chủ Bài học Bài 1. Mở đầu về cân bằng hóa học

Bài 1. Mở đầu về cân bằng hóa học

Hướng dẫn giải, trả lời 10 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 1. Mở đầu về cân bằng hóa học. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Hóa học 11 - Cánh diều


Phát biểu nào sau đây về một phản ứng thuận nghịch tại trạng thái cân bằng là sai? A
Hướng dẫn cách giải/trả lời câu hỏi trang 14 Bài 1. Mở đầu về cân bằng hóa học sách Hóa học 11 -...
Dựa vào thí nghiệm 2, cho biết khi tăng nhiệt độ thì cân bằng (9) chuyển dịch theo chiều thuận hay chiều nghịch?
Hướng dẫn giải câu hỏi trang 12 Bài 1. Mở đầu về cân bằng hóa học sách Hóa học 11 - Cánh diều Câu...
Quá trình tổng hợp NH3 trong công nghiệp từ N2, và H2 nên thực hiện ở áp suất cao hay áp suất thấp? Giải...
Hướng dẫn cách giải/trả lời câu hỏi trang 13 Bài 1. Mở đầu về cân bằng hóa học sách Hóa học 11 -...
Hãy cho biết trong công nghiệp, để thu được nhiều NH3 hơn thì cần tăng hay giảm nồng độ N2 và H2
Giải và trình bày phương pháp giải câu hỏi trang 10 Bài 1. Mở đầu về cân bằng hóa học sách Hóa học...
Methanol (CH3OH) là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp hoá học. Dựa vào hằng số cân bằng của các phản ứng ở 25...
Phân tích và giải câu hỏi trang 11 Bài 1. Mở đầu về cân bằng hóa học sách Hóa học 11 - Cánh...
Cho hai đồ thị (a) và (b) dưới đây. Mỗi đồ thị biểu diễn sự thay đổi tốc độ phản ứng thuận và tốc...
Giải chi tiết câu hỏi trang 8 Bài 1. Mở đầu về cân bằng hóa học sách Hóa học 11 - Cánh diều Câu...
Viết biểu thức hằng số cân bằng KCcho phản ứng thuận nghịch: a, N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) b
Giải chi tiết câu hỏi trang 9 Bài 1. Mở đầu về cân bằng hóa học sách Hóa học 11 - Cánh diều Câu...
Hãy nêu một số ví dụ về phản ứng thuận nghịch mà em biết. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng trong đó ở...
Hướng dẫn giải câu hỏi trang 7 Bài 1. Mở đầu về cân bằng hóa học sách Hóa học 11 - Cánh diều Câu...
Khí NO2 (màu nâu đỏ) liên tục chuyển hoá thành khí N2O4 (không màu) và ngược lại, tại một điều kiện xác định. Tại...
Lời giải bài tập, câu hỏi câu hỏi trang 6 Bài 1. Mở đầu về cân bằng hóa học sách Hóa học 11...
Bài 1. Mở đầu về cân bằng hóa học trang 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Hóa học 11 Cánh diều:...
Vận dụng kiến thức giải bài 1. Mở đầu về cân bằng hóa học trang 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,...