Trang chủ Bài học Bài 5. Trồng cây rừng (SGK Công nghệ 7 – Cánh diều)

Bài 5. Trồng cây rừng (SGK Công nghệ 7 – Cánh diều)

Hướng dẫn giải, trả lời 5 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 5. Trồng cây rừng (SGK Công nghệ 7 – Cánh diều). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Công nghệ 7 - Cánh diều


Bài 5. Trồng cây rừng trang 28, 29, 30, 31 Công nghệ 7 Cánh Diều: Kể tên các loại cây rừng mà em biết....
Hướng dẫn giải bài 5. Trồng cây rừng trang 28, 29, 30, 31 SGK Công nghệ 7 Cánh Diều. Kể tên các loại...
Câu hỏi trang 31 Công nghệ 7 - Cánh diều: Các hình ảnh trong Hình 5.3 tương ứng với những bước nào trong quy...
Đọc mục nội dung 4.2. Trồng rừng bằng cây con rễ trần và quan sát Hình 5.3, để trả lời Hướng dẫn trả...
Câu hỏi trang 29 Công nghệ 7 - Cánh diều: Tại sao trước khi đào hố trồng cây rừng phải làm cỏ và phát...
Đọc sách giáo khoa mục 3: Làm đất trồng cây rừng để trả lời câu hỏi Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 29...
Câu hỏi trang 30 Công nghệ 7 - Cánh diều: Trồng rừng bằng cây con có bầu có những ưu điểm gì?
Đọc mục 4.1 và liên hệ thực tế để trả lời: Ưu điểm trồng rừng bằng cây con có bầu Hướng dẫn trả...
Câu hỏi trang 28 Công nghệ 7 - Cánh diều: Kể tên các loại cây rừng mà em biết. Những loại cây đó được...
Liên hệ thực tế để trả lời. Hướng dẫn giải - Đọc mục 1 trang 28 trả lời - Bài 5. Trồng cây...