Trang chủ Bài học Chủ đề 7. Gương mặt thân quen

Chủ đề 7. Gương mặt thân quen

Hướng dẫn giải, trả lời 4 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề 7. Gương mặt thân quen. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức


Vận dụng - trang 46 - Mĩ thuật 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Sử dụng hình ảnh chân dung để...
Trang trí theo sở thích của em. Trả lời vận dụng - trang 46 - SGK Mĩ thuật 2 - Kết nối tri...
Thảo luận - trang 45 - Mĩ thuật 2 - Kết nố tri thức với cuộc sống: Em thấy sản phẩm mỹ thuật thể...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2 thảo luận - trang 45 - SGK Mĩ thuật 2 - Kết nố tri thức với cuộc...
Thể hiện- trang 44- Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc sống: Sử dụng hình thức yêu thích để tạo nên...
Tạo sản phẩm mỹ thuật theo sự sáng tạo của em. Trả lời thể hiện- trang 44- SGK Mĩ thuật lớp 2- Kết...
Quan sát - trang 42 - Mĩ thuật 6 - Kết nối tri thức: Khuôn mặt trong bức tranh trên thể hiện cảm xúc...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2 quan sát - trang 42 - SGK Mĩ thuật 6 - Kết nối tri thức - Chủ...