Trang chủ Bài học Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Bài 4 trang 37 sgk Toán 8 tập 2, Bài 4. Đố. Một biển báo giao thông với nền...
a > 20;             a < 20;          a ≤ 20;              a ≥ 20....
Bài 3 trang 37 sgk Toán 8 tập 2, Bài 3. So sánh a và b nếu:
a) a – 5 ≥ b – 5;                               b) 15 + a ≤ 15 + b...
Bài 2 trang 37 sgk Toán 8 tập 2, Bài 2. Cho a < b, hãy so sánh:
a) a + 1 và b + 1;                b) a – 2 và b – 2....
Bài 1 trang 37 sgk Toán 8 tập 2, Bài 1. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? VÌ...
a) (-2) + 3 ≥ 2;                           b) -6 ≤ 2.(-3)...
Lý thuyết liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, 1. Bất đẳng thức
Hệ thức dạng a < b (hay dạng a > b, a ≥ b, a ≤ b) được gọi là bất đẳng thức...

Bài học trong chương trình Toán 8

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...