Toán lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Toán lớp 8
Giải bài tập Toán lớp 8 - SGK Toán 8 Đại số, Hình học tập 1 và 2 đầy đủ các chương học: Phép nhân và phép chia đa thức, Phân thức đại số, phương trình- bất phương trình bậc nhất một ẩn. Tứ giác, đa giác, diện tích đa giác, hình lăng trụ đứng, chóp đều...

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 1

Chương 1. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC CHƯƠNG 2.PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 1

CHƯƠNG 1. TỨ GIÁC CHƯƠNG 2. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 2

Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 2

CHƯƠNG 3. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG CHƯƠNG 4 -HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 8
Bài 33 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD = 3cm, đường chéo AC = 4cm
Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD = 3cm, đường chéo AC = 4cm, \(\widehat D = {80^o}\).
Bài 34 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình thang ABCD, biết
Dựng hình thang ABCD, biết \(\widehat D = {90^o}\), đáy \(CD = 3cm\), cạnh bên \(AD = 2cm\), cạnh bên \(BC = 3cm\).
Câu hỏi Bài 6 trang 75 Toán lớp 8 Tập 2 : Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai
Cho hai tam giác \(ABC\) và \(DEF\) có kích thước như trong hình 36.
Câu hỏi Bài 5 trang 73 Toán 8 Tập 2 : Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Hai tam giác \(ABC\) và \(A’B’C’\) có kích thước như trong hình 32 (có cùng đơn vị đo là xentimet)
Câu hỏi 5 Bài 4 trang 46 Toán 8 Tập 2 : Biểu diễn trên trục số
\(-4x – 8 < 0 ⇔ -4x < 8\)\( \, \Leftrightarrow x > 8:\left( { – 4} \right)⇔ x > -2\)
Quảng cáo


Luyện tập

Bài tập 22 trang 112 Dạy & học Toán 8 tập 2: Cho hai tam giác cân CAF và DAF có chung đáy AF...
Luyện tập - Chủ đề 3 : Hình lăng trụ đứng - Bài tập 22 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 8...
Bài 24.7 Trang 33 Sách bài tập (SBT) Hóa 8: Đổ đầy nước vào hộp các-tông (hộp đựng nước uống Vinamilk) kín, đun hộp
Đổ đầy nước vào hộp các-tông (hộp đựng nước uống Vinamilk) kín, đun hộp đó trên bếp lửa, hộp các-tông không cháy mà nước...
Bài 24.7 trang 65 Sách bài tập Lý 8: Tính công và công suất của búa. Lấy nhiệt dung riêng của thép là
Tính công và công suất của búa. Lấy nhiệt dung riêng của thép là 460J/kg.K.. Bài 24.7 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật...
Câu hỏi Bài 5 trang 22 Toán 8 Tập 2 : Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 22 Toán 8 Tập 2 . Lời giải chi tiết Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở...
Câu hỏi 6 Bài 4 trang 46 Toán 8 Tập 2: Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Trả lời câu hỏi 6 Bài 4 trang 46 Toán 8 Tập 2. (eqalign{ & - 0,2x - 0,2 > 0,4x - 2 cr...