Toán lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Toán lớp 8
Giải bài tập Toán lớp 8 - SGK Toán 8 Đại số, Hình học tập 1 và 2 đầy đủ các chương học: Phép nhân và phép chia đa thức, Phân thức đại số, phương trình- bất phương trình bậc nhất một ẩn. Tứ giác, đa giác, diện tích đa giác, hình lăng trụ đứng, chóp đều...

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 1

Chương 1. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC CHƯƠNG 2.PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 1

CHƯƠNG 1. TỨ GIÁC CHƯƠNG 2. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 2

Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 2

CHƯƠNG 3. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG CHƯƠNG 4 -HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 8
Bài 33 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD = 3cm, đường chéo AC = 4cm
Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD = 3cm, đường chéo AC = 4cm, \(\widehat D = {80^o}\).
Bài 34 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình thang ABCD, biết
Dựng hình thang ABCD, biết \(\widehat D = {90^o}\), đáy \(CD = 3cm\), cạnh bên \(AD = 2cm\), cạnh bên \(BC = 3cm\).
Câu hỏi Bài 6 trang 75 Toán lớp 8 Tập 2 : Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai
Cho hai tam giác \(ABC\) và \(DEF\) có kích thước như trong hình 36.
Câu hỏi Bài 5 trang 73 Toán 8 Tập 2 : Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Hai tam giác \(ABC\) và \(A’B’C’\) có kích thước như trong hình 32 (có cùng đơn vị đo là xentimet)
Câu hỏi 5 Bài 4 trang 46 Toán 8 Tập 2 : Biểu diễn trên trục số
\(-4x – 8 < 0 ⇔ -4x < 8\)\( \, \Leftrightarrow x > 8:\left( { – 4} \right)⇔ x > -2\)
Quảng cáo


Luyện tập

Bài 79 trang 108 sgk Toán 8 tập 1, Một hình vuông có cạnh bằng 3cm. Đường chéo của hình vuông đó bằng
Một hình vuông có cạnh bằng 3cm. Đường chéo của hình vuông đó bằng. Bài 79 trang 108 sgk toán 8 tập 1 -...
Câu 31 trang 90 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2: Chứng minh rằng tam giác PQR đồng dạng với tam giác
Chứng minh rằng tam giác PQR đồng dạng với tam giác ABC.. Câu 31 trang 90 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2...
Bài 1 trang 80 – SGK Địa 8, Mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm 2001 – 2010 của nước ta là...
Việt Nam - Đất nước con người - Bài 1 - Trang 80 - SGK Địa lí 8. Mục tiêu tổng quát của chiến...
Giải trò chơi ô chữ phần C trang 137 Vở bài tập Vật lí 8: C – TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Giải trò chơi ô chữ phần C – Trang 137 Vở bài tập Vật lí 8. Hàng ngang. Bài: Bài 29. Câu hỏi và...
Hoạt động 1 trang 74 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2:  
Hoạt động 1 trang 74 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2. ống ( 1). Bài 41. Độ tan của một...