Toán lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Toán lớp 8
Giải bài tập Toán lớp 8 - SGK Toán 8 Đại số, Hình học tập 1 và 2 đầy đủ các chương học: Phép nhân và phép chia đa thức, Phân thức đại số, phương trình- bất phương trình bậc nhất một ẩn. Tứ giác, đa giác, diện tích đa giác, hình lăng trụ đứng, chóp đều...

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 1

Chương 1. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC CHƯƠNG 2.PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 1

CHƯƠNG 1. TỨ GIÁC CHƯƠNG 2. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 2

Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 2

CHƯƠNG 3. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG CHƯƠNG 4 -HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 8
Bài 33 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD = 3cm, đường chéo AC = 4cm
Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD = 3cm, đường chéo AC = 4cm, \(\widehat D = {80^o}\).
Bài 34 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình thang ABCD, biết
Dựng hình thang ABCD, biết \(\widehat D = {90^o}\), đáy \(CD = 3cm\), cạnh bên \(AD = 2cm\), cạnh bên \(BC = 3cm\).
Câu hỏi Bài 6 trang 75 Toán lớp 8 Tập 2 : Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai
Cho hai tam giác \(ABC\) và \(DEF\) có kích thước như trong hình 36.
Câu hỏi Bài 5 trang 73 Toán 8 Tập 2 : Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Hai tam giác \(ABC\) và \(A’B’C’\) có kích thước như trong hình 32 (có cùng đơn vị đo là xentimet)
Câu hỏi 5 Bài 4 trang 46 Toán 8 Tập 2 : Biểu diễn trên trục số
\(-4x – 8 < 0 ⇔ -4x < 8\)\( \, \Leftrightarrow x > 8:\left( { – 4} \right)⇔ x > -2\)

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 5 trang 11 – SGK Hóa 8, Chép vào vở những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ phù...
Chất - Bài 5 - Trang 11 - SGK Hóa học 8. Chép vào vở những câu sau đây với đầy đủ các từ...
Thử tài bạn trang 124 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cắt một tấm bìa cứng thành hình tam giác ABC....
5. Tập hợp các điểm cách đều một đường thẳng cho trước - Thử tài bạn trang 124 Tài liệu dạy – học Toán...
Bài tập 12 trang 90 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2:Hình a, cho biết
Bài tập - Chủ đề 2 : Tam giác đồng dạng và ứng dụng - Bài tập 12 trang 90 Tài liệu dạy –...
Phân tích bài thơ “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác”(l) của Phan Bội Châu, Tại nhà ngục, ngay đêm đầu tiên, Cụ viết...
Nghị Luận Xã Hội Lớp 8 - Phân tích bài thơ "Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác”(l) của Phan Bội Châu. Tại nhà...
Câu 29 trang 53 SBT Toán 8 tập 2: Cho a và b là các số dương, chứng tỏ:
Cho a và b là các số dương, chứng tỏ. Câu 29 trang 53 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 - Bài...