Toán lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Toán lớp 8
Giải bài tập Toán lớp 8 - SGK Toán 8 Đại số, Hình học tập 1 và 2 đầy đủ các chương học: Phép nhân và phép chia đa thức, Phân thức đại số, phương trình- bất phương trình bậc nhất một ẩn. Tứ giác, đa giác, diện tích đa giác, hình lăng trụ đứng, chóp đều...

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 1

Chương 1. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC CHƯƠNG 2.PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 1

CHƯƠNG 1. TỨ GIÁC CHƯƠNG 2. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 2

Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 2

CHƯƠNG 3. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG CHƯƠNG 4 -HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 8
Bài 33 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD = 3cm, đường chéo AC = 4cm
Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD = 3cm, đường chéo AC = 4cm, \(\widehat D = {80^o}\).
Bài 34 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình thang ABCD, biết
Dựng hình thang ABCD, biết \(\widehat D = {90^o}\), đáy \(CD = 3cm\), cạnh bên \(AD = 2cm\), cạnh bên \(BC = 3cm\).
Câu hỏi Bài 6 trang 75 Toán lớp 8 Tập 2 : Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai
Cho hai tam giác \(ABC\) và \(DEF\) có kích thước như trong hình 36.
Câu hỏi Bài 5 trang 73 Toán 8 Tập 2 : Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Hai tam giác \(ABC\) và \(A’B’C’\) có kích thước như trong hình 32 (có cùng đơn vị đo là xentimet)
Câu hỏi 5 Bài 4 trang 46 Toán 8 Tập 2 : Biểu diễn trên trục số
\(-4x – 8 < 0 ⇔ -4x < 8\)\( \, \Leftrightarrow x > 8:\left( { – 4} \right)⇔ x > -2\)

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 3 trang 65 sgk Vật lý 8, M và N là hai vật giống hệt nhau .
Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I : Cơ học - Bài 3 trang 65 sgk Vật lý 8. M và N...
Câu 60 trang 98 SBT Toán 8 tập 2: Chứng minh rằng các đoạn thẳng FM, MN, NE bằng
Chứng minh rằng các đoạn thẳng FM, MN, NE bằng nhau.. Câu 60 trang 98 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 -...
Câu 6 Unit 14 Trang 123 SBT Tiếng Anh 8: Complete the following sentences by using question words before
Complete the following sentences by using question words before to-infinitives.. Câu 6 Unit 14 Trang 123 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 -...
Bài 23.6 Trang 31 SBT Hóa 8: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 g Fe, thu được 3,2 g oxit sắt. Xác định công
Đốt cháy hoàn toàn 2,24 g Fe, thu được 3,2 g oxit sắt. Xác định công thức phân tử của oxit sắt. Bài 23.6...
Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức: Áp dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Áp dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức. Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức....