Toán lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Toán lớp 8
Giải bài tập Toán lớp 8 - SGK Toán 8 Đại số, Hình học tập 1 và 2 đầy đủ các chương học: Phép nhân và phép chia đa thức, Phân thức đại số, phương trình- bất phương trình bậc nhất một ẩn. Tứ giác, đa giác, diện tích đa giác, hình lăng trụ đứng, chóp đều...

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 1

Chương 1. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC CHƯƠNG 2.PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 1

CHƯƠNG 1. TỨ GIÁC CHƯƠNG 2. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 2

Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 2

CHƯƠNG 3. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG CHƯƠNG 4 -HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 8
Bài 33 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD = 3cm, đường chéo AC = 4cm
Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD = 3cm, đường chéo AC = 4cm, \(\widehat D = {80^o}\).
Bài 34 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình thang ABCD, biết
Dựng hình thang ABCD, biết \(\widehat D = {90^o}\), đáy \(CD = 3cm\), cạnh bên \(AD = 2cm\), cạnh bên \(BC = 3cm\).
Câu hỏi Bài 6 trang 75 Toán lớp 8 Tập 2 : Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai
Cho hai tam giác \(ABC\) và \(DEF\) có kích thước như trong hình 36.
Câu hỏi Bài 5 trang 73 Toán 8 Tập 2 : Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Hai tam giác \(ABC\) và \(A’B’C’\) có kích thước như trong hình 32 (có cùng đơn vị đo là xentimet)
Câu hỏi 5 Bài 4 trang 46 Toán 8 Tập 2 : Biểu diễn trên trục số
\(-4x – 8 < 0 ⇔ -4x < 8\)\( \, \Leftrightarrow x > 8:\left( { – 4} \right)⇔ x > -2\)

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 46 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1: Tìm n để mỗi phép chia sau là phép chia hết (n...
Tìm n để mỗi phép chia sau là phép chia hết (n là số tự nhiên). Câu 46 trang 12 Sách bài tập (SBT)...
Em hãy kể về một chuyến về thăm quê nội hoặc quê ngoại, Quê nội em ở rất xa thành phố nên chẳng mấy...
Văn tự sự lớp 8 - Em hãy kể về một chuyến về thăm quê nội hoặc quê ngoại. Quê nội em ở rất...
Soạn bài Nói quá trang 101 SGK môn Văn 8
Nói quá - Soạn bài Nói quá trang 101 SGK ngữ văn 8. 1.Nói đêm tháng năm chưa nằm đã sáng , Ngày tháng...
Bài 8.4 trang 10 SBT Hóa 8: Hình bên là mô hình cùng sơ đồ phân tử khí amoniac ( và khí sunfurơ
Hình bên là mô hình cùng sơ đồ phân tử khí amoniac (a) và khí sunfurơ (b). Hãy chọn các từ và con số thích...
Phân tích bài thơ Đi đường của Hồ Chí Minh để làm sáng tỏ nhận định sau:Từ những bài thơ viết trong hoàn cảnh...
Đi đường - Hồ Chí Minh - Phân tích bài thơ Đi đường của Hồ Chí Minh để làm sáng tỏ nhận định sau:Từ...