Toán lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Toán lớp 8
Giải bài tập Toán lớp 8 - SGK Toán 8 Đại số, Hình học tập 1 và 2 đầy đủ các chương học: Phép nhân và phép chia đa thức, Phân thức đại số, phương trình- bất phương trình bậc nhất một ẩn. Tứ giác, đa giác, diện tích đa giác, hình lăng trụ đứng, chóp đều...

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 1

Chương 1. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC CHƯƠNG 2.PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 1

CHƯƠNG 1. TỨ GIÁC CHƯƠNG 2. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 2

Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 2

CHƯƠNG 3. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG CHƯƠNG 4 -HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 8
Bài 33 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD = 3cm, đường chéo AC = 4cm
Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD = 3cm, đường chéo AC = 4cm, \(\widehat D = {80^o}\).
Bài 34 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình thang ABCD, biết
Dựng hình thang ABCD, biết \(\widehat D = {90^o}\), đáy \(CD = 3cm\), cạnh bên \(AD = 2cm\), cạnh bên \(BC = 3cm\).
Câu hỏi Bài 6 trang 75 Toán lớp 8 Tập 2 : Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai
Cho hai tam giác \(ABC\) và \(DEF\) có kích thước như trong hình 36.
Câu hỏi Bài 5 trang 73 Toán 8 Tập 2 : Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Hai tam giác \(ABC\) và \(A’B’C’\) có kích thước như trong hình 32 (có cùng đơn vị đo là xentimet)
Câu hỏi 5 Bài 4 trang 46 Toán 8 Tập 2 : Biểu diễn trên trục số
\(-4x – 8 < 0 ⇔ -4x < 8\)\( \, \Leftrightarrow x > 8:\left( { – 4} \right)⇔ x > -2\)

Quảng cáo

Luyện tập

Lý thuyết hình chóp đều và hình chóp cụt đều, A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN. Lý thuyết hình chóp đều và hình chóp cụt đều - Hình chóp đều và hình chóp cụt đều ...
Bài 7* trang 56 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Hãy tìm cách xác định diện tích tiếp xúc của chân...
Bài 7* trang 56 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 7: Áp suất ...
Bài 5 trang 47 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Xích xe đạp thường xuyên phải được tra dầu nhớt
Bài 5 trang 47 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8. Bài: Chủ đề 6: Lực ma sát ...
Câu 3.5 trang 8 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Chứng minh hằng đẳng thức:
Chứng minh hằng đẳng thức: Câu 3.5 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 - Bài 3 4 5. Những...
Các phần chính của bộ xương: BỘ XƯƠNG
Các phần chính của bộ xương: BỘ XƯƠNG. Bộ xương người chia làm ba phần là xương đầu, xương thân và xương chi (xương...