Trang chủ Bài học Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Bài 3 trang 14 sách Địa 9, Quan sát bảng 3.2, nêu nhận xét về sự phân bố dân cư và sự thay đổi...
3. Quan sát bảng 3.2, nêu nhận xét về sự phân bố dân cư và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng của nước ta.
Bài 2 trang 14 sgk địa lí 9, Nêu đặc điểm của các loại hình quần cư ở nước ta.
2..Nêu đặc điểm của các loại hình quần cư ở nước ta.
Bài 1 trang 14 sgk sách Địa 9, Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta.
1. Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta.
Đô thị hóa – địa lý 9
III. ĐÔ THỊ HOÁ
Các loại hình quần cư
II. CÁC LOẠI HỈNH QUẦN CƯ
Mật độ dân số và phân bố dân cư
I. MẬT ĐỘ DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ

Mới cập nhật

Giải bài 4 trang 137 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Em hãy lựa chọn các sinh vật phù hợp với các số trong...
Lời giải bài 4 trang 137 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29: Thực vật Câu hỏi: Cho sơ đồ...
Giải bài 3 trang 137 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Cho các từ: rễ, ngọn, thân, mạch dẫn, lá, túi bào tử, bào...
Lời giải bài 3 trang 137 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29: Thực vật Câu hỏi: Cho các từ: rễ,...
Giải bài 2 trang 137 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Em hãy lập bảng phân biệt đặc điểm cơ bản của các nhóm
Lời giải bài 2 trang 137 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29 Thực vật Câu hỏi: Em hãy lập...
Giải bài 1 trang 137 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Nhóm thực vật nào sau đây có đặc điểm có mạch, có hạt,...
Lời giải bài 1 trang 137 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29: Thực vật Câu hỏi: Nhóm thực vật...
Quan sát hình 29.7, hãy nêu vai trò của thực vật đối với đời sống con người
Hướng dẫn trả lời câu 7 trang 136 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29: Thực vật Câu hỏi: Quan...
Quan sát hình 29.5, em hãy cho biết tại sao phải trồng cây gây rừng
Hướng dẫn trả lời câu 6 trang 135 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29: Thực vật Câu hỏi: Quan...