Trang chủ Bài học Soạn bài Cái trống trường em (Cánh diều)

Soạn bài Cái trống trường em (Cánh diều)

Mới cập nhật

Giải bài 4 trang 137 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Em hãy lựa chọn các sinh vật phù hợp với các số trong...
Lời giải bài 4 trang 137 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29: Thực vật Câu hỏi: Cho sơ đồ...
Giải bài 3 trang 137 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Cho các từ: rễ, ngọn, thân, mạch dẫn, lá, túi bào tử, bào...
Lời giải bài 3 trang 137 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29: Thực vật Câu hỏi: Cho các từ: rễ,...
Giải bài 2 trang 137 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Em hãy lập bảng phân biệt đặc điểm cơ bản của các nhóm
Lời giải bài 2 trang 137 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29 Thực vật Câu hỏi: Em hãy lập...
Giải bài 1 trang 137 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Nhóm thực vật nào sau đây có đặc điểm có mạch, có hạt,...
Lời giải bài 1 trang 137 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29: Thực vật Câu hỏi: Nhóm thực vật...
Quan sát hình 29.7, hãy nêu vai trò của thực vật đối với đời sống con người
Hướng dẫn trả lời câu 7 trang 136 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29: Thực vật Câu hỏi: Quan...
Quan sát hình 29.5, em hãy cho biết tại sao phải trồng cây gây rừng
Hướng dẫn trả lời câu 6 trang 135 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29: Thực vật Câu hỏi: Quan...