Trang chủ Bài học Unit 10: Healthy lifestyle and longevity – Lối sống lành mạnh và tuổi thọ

Unit 10: Healthy lifestyle and longevity – Lối sống lành mạnh và tuổi thọ

Speaking – trang 37 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking –...
Làm việc cùng người bạn. Nối các mẹo với các lý do. Sau đó thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi về các lời khuyên về cách chăm sóc tốt răng của bạn....
Writing – trang 38 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong...
Sử dụng thông tin trong bảng để viết câu về lối sống ảnh hưởng đến sức khoẻ....
Pronunciation – trang 33 Unit 10 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần...
Thực hành đọc to những câu sau với ngữ điệu tăng-giảm...
Vocabulary & Grammar – trang 33 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần...
Hoàn thành các câu sau, sử dụng đúng hình thức của từ trong hộp....

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...