Trang chủ Lớp 11 SBT Tiếng Anh lớp 11 mới Speaking – trang 37 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp...

Speaking – trang 37 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking – trang 37...

Chia sẻ
Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking – trang 37 Unit 10 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 11 mới. Speaking – trang 37 Unit 10 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 11 mới – Unit 10: Healthy lifestyle and longevity – Lối sống lành mạnh và tuổi thọ

1. Work with a partner. Match the tips with the reasons. Then practise asking and answering questions about the tips on how to take good care of your teeth.

Làm việc cùng người bạn. Nối các mẹo với các lý do. Sau đó thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi về các lời khuyên về cách chăm sóc tốt răng của bạn.


Đáp án:

1.d 2.f     3.a         4.c          5. b    6.e

2     Work in groups of four. Use the information in 1 to prepare a set of note cards for a talk about how to take good care of your teeth. Take turns to present your talk to your group members.

Làm việc theo nhóm bốn người. Sử dụng thông tin trong phần 1 để chuẩn bị một bộ thẻ lưu ý để thảo luận về cách chăm sóc răng tốt. Thay phiên nhau trình bày bài nói chuyện của bạn với các thành viên trong nhóm của bạn.