Speaking trang 37 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 37
1. Work with a partner. Match the tips with the reasons. Then practise asking and answering questions about the tips on how to take good care of your teeth.
Writing trang 38 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 38 Unit
1. Use the information in the table to write sentences about how lifestyle affects health.
Writing trang 32 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 32 Unit
1    Write complete sentences about Da Lat City in the future, using the words or phrases below. Make changes in the word form, if necessary.
Quảng cáo


Vocabulary & Grammar trang 33 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Vocabulary
1. Complete the following sentences, using the correct form of the words in the box.
Reading trang 29 Unit 9 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Reading trang 29 Unit
1      Read the first part of the text about Barcelona and fill each gap with a word or a phrase from the box.
Speaking trang 31 Unit 9 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 31
1. Mai and John are talking about the cities of the future. Choose the correct sentences (a-e) to complete the conversation. Then practise it with a partner.

Luyện tập

Bài 5.30 trang 46 SBT Hóa 11 Nâng cao: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào trong những cách...
Bài 5.30 trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. A. Nung natri axetat với vôi tôi xút.. Bài 37. Luyện...
Câu 48 trang 48 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, a. Chứng minh rằng
a. Chứng minh rằng . Câu 48 trang 48 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Câu hỏi và bài tập...
Bài thơ Tràng Giang của Huy Cận mang vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Phân tích bài thơ Tràng Giang để làm...
Tràng Giang - Huy Cận - Bài thơ Tràng Giang của Huy Cận mang vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Phân tích...
Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 11: Dựa vào hình 1, nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, hãy...
Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 11. Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã...
Soạn bài Hai đứa trẻ – Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 SBT Văn 11 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Cảnh vật trong truyện đã được miêu tả trong...