Speaking trang 37 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 37
1. Work with a partner. Match the tips with the reasons. Then practise asking and answering questions about the tips on how to take good care of your teeth.
Writing trang 38 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 38 Unit
1. Use the information in the table to write sentences about how lifestyle affects health.
Writing trang 32 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 32 Unit
1    Write complete sentences about Da Lat City in the future, using the words or phrases below. Make changes in the word form, if necessary.

Quảng cáo
Vocabulary & Grammar trang 33 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Vocabulary
1. Complete the following sentences, using the correct form of the words in the box.
Reading trang 29 Unit 9 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Reading trang 29 Unit
1      Read the first part of the text about Barcelona and fill each gap with a word or a phrase from the box.
Speaking trang 31 Unit 9 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 31
1. Mai and John are talking about the cities of the future. Choose the correct sentences (a-e) to complete the conversation. Then practise it with a partner.

Luyện tập

Bài 3.17 trang 38 SBT Lý 11 Nâng cao: a, Khối lượng đồng bám vào các điện cực 1,2 và 3 có bằng nhau...
Bài 3.17 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 Nâng cao. ({m_1} approx 298mg;{m_2} approx 447mg;) ({m_3} approx 895mg).. CHƯƠNG III: DÒNG...
Bài 2.11 trang 70 SBT Hình học 11: Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (DBC) và (DMN).
Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (DBC) và (DMN).. Bài 2.11 trang 70 Sách bài tập (SBT) Hình học 11 - Bài 2....
Bài 4 trang 40 Vật Lý lớp 11 Nâng cao, Một tụ điện không khí
Bài 8. Năng lượng điện trường - Bài 4 trang 40 SGK Vật Lý 11 Nâng cao. Một tụ điện không khí  Một...
Bài 2.20 trang 204 SBT Đại số và giải tích 11: Tính f'(-1) biết:
Tính f'(-1) biết. Bài 2.20 trang 204 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 - Bài 2. Các quy tắc tính...
Bài 9 trang 102 SBT Sinh 11: Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất
Bài 9 trang 102 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất...