Speaking trang 37 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 37
1. Work with a partner. Match the tips with the reasons. Then practise asking and answering questions about the tips on how to take good care of your teeth.
Writing trang 38 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 38 Unit
1. Use the information in the table to write sentences about how lifestyle affects health.
Writing trang 32 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 32 Unit
1    Write complete sentences about Da Lat City in the future, using the words or phrases below. Make changes in the word form, if necessary.

Quảng cáo
Vocabulary & Grammar trang 33 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Vocabulary
1. Complete the following sentences, using the correct form of the words in the box.
Reading trang 29 Unit 9 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Reading trang 29 Unit
1      Read the first part of the text about Barcelona and fill each gap with a word or a phrase from the box.
Speaking trang 31 Unit 9 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 31
1. Mai and John are talking about the cities of the future. Choose the correct sentences (a-e) to complete the conversation. Then practise it with a partner.

Luyện tập

Câu 31 trang 120 SBT Toán hình 11 nâng cao: Chứng minh rằng nếu các cặp cạnh đối diện của tứ diện ABCD vuông...
Câu 31 trang 120 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Trả lời. Bài 2 3 4: Hai đường thẳng vuông góc. Đường...
Bài 3 trang 90 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Một sợi dây đồng có điện trở
Bài 17. Dòng điện trong kim loại - Bài 3 trang 90 SGK Vật Lý 11 Nâng cao . Một sợi dây đồng có...
Câu 40 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Trong một trò chơi điện tử, xác suất để An thắng...
Trong một trò chơi điện tử, xác suất để An thắng trong một trân là 0,4 (không có hòa). Hỏi An phải chơi tối...
Câu 21 trang 8 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao: Cho hai đoạn thẳng bằng nhau AB = A’B’. Chứng minh rằng...
Cho hai đoạn thẳng bằng nhau AB = A’B’. Chứng minh rằng có thể tìm được một phép đối xứng trục hoặc hợp thành...
Bài 1.2 trang 3 SBT Hóa 11 Nâng cao: Điền những cụm từ thích hợp vào những chỗ trống trong các câu dưới đây...
Bài 1.2 trang 3 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Giải :. Bài 1: Sự điện li Điền những cụm từ...