Speaking trang 37 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 37
1. Work with a partner. Match the tips with the reasons. Then practise asking and answering questions about the tips on how to take good care of your teeth.
Writing trang 38 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 38 Unit
1. Use the information in the table to write sentences about how lifestyle affects health.
Writing trang 32 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 32 Unit
1    Write complete sentences about Da Lat City in the future, using the words or phrases below. Make changes in the word form, if necessary.
Quảng cáo


Vocabulary & Grammar trang 33 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Vocabulary
1. Complete the following sentences, using the correct form of the words in the box.
Reading trang 29 Unit 9 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Reading trang 29 Unit
1      Read the first part of the text about Barcelona and fill each gap with a word or a phrase from the box.
Speaking trang 31 Unit 9 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 31
1. Mai and John are talking about the cities of the future. Choose the correct sentences (a-e) to complete the conversation. Then practise it with a partner.

Luyện tập

Cảm nhận bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu: Tác giả đã bộc lộ tình yêu đắm đuối, cuồng nhiệt, say mê cuộc sống...
Vội vàng - Xuân Diệu - Cảm nhận bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu.. Tác giả đã bộc lộ tình yêu đắm đuối,...
Câu 5 trang 139 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn và thu gọn nhất của các chất...
Bài 33: Ankan: đồng bằng đồng phân và danh pháp - Câu 5 trang 139 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy viết công...
Bài 6.2 trang 14 Sách bài tập Vật Lý 11: Chọn câu phát biểu đúng.
Chọn câu phát biểu đúng.. Bài 6.2 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11 - Bài 6: Tụ điện ...
Câu 13 trang 225 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Cho dãy số (un) xác định bởi
Cho dãy số (un) xác định bởi . Câu 13 trang 225 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - ÔN TẬP...
Nghị luận xã hội chủ đề “Nói không với những tệ nạn xã hội”, Hiện nay,Việt nam chúng ta đang trên đà phát triển...
Các bài văn mẫu về Nghị luận xã hội lớp 11 - Nghị luận xã hội chủ đề “Nói không với những tệ nạn...