Speaking trang 37 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 37
1. Work with a partner. Match the tips with the reasons. Then practise asking and answering questions about the tips on how to take good care of your teeth.
Writing trang 38 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 38 Unit
1. Use the information in the table to write sentences about how lifestyle affects health.
Writing trang 32 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 32 Unit
1    Write complete sentences about Da Lat City in the future, using the words or phrases below. Make changes in the word form, if necessary.

Quảng cáo
Vocabulary & Grammar trang 33 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Vocabulary
1. Complete the following sentences, using the correct form of the words in the box.
Reading trang 29 Unit 9 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Reading trang 29 Unit
1      Read the first part of the text about Barcelona and fill each gap with a word or a phrase from the box.
Speaking trang 31 Unit 9 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 31
1. Mai and John are talking about the cities of the future. Choose the correct sentences (a-e) to complete the conversation. Then practise it with a partner.

Luyện tập

Bình giảng khổ thơ đầu trong bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử: Cảnh đẹp thế, người đáng yêu thế sao đã...
Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mạc Tử - Bình giảng khổ thơ đầu trong bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử.....
Nêu một ví dụ về ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế - Câu 5 trang 12 SGK GDCD lớp 11. Nêu một ví dụ về...
Bài 17.6, 17.7, 17.8 trang 42 SBT Vật Lý 11: Hình nào trong Hình 17.1 mô tả đúng mô hình cấu trúc và sự
Hình nào trong Hình 17.1 mô tả đúng mô hình cấu trúc và sự hình thành điện trường E trong lớp chuyển tiếp...
Câu 4.15 trang 136 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Biểu diễn các số thập phân vô hạn tuần...
Biểu diễn các số thập phân vô hạn tuần hoàn sau đây dưới dạng phân số:. Câu 4.15 trang 136 sách bài tập Đại...
Câu 34 trang 57 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Cho tứ diện ABCD. Gọi M là trung điểm của AB và N là...
Cho tứ diện ABCD. Gọi M là trung điểm của AB và N là một điểm thuộc cạnh CD không trùng với C và...