Speaking trang 37 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 37
1. Work with a partner. Match the tips with the reasons. Then practise asking and answering questions about the tips on how to take good care of your teeth.
Writing trang 38 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 38 Unit
1. Use the information in the table to write sentences about how lifestyle affects health.
Writing trang 32 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 32 Unit
1    Write complete sentences about Da Lat City in the future, using the words or phrases below. Make changes in the word form, if necessary.

Quảng cáo
Vocabulary & Grammar trang 33 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Vocabulary
1. Complete the following sentences, using the correct form of the words in the box.
Reading trang 29 Unit 9 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Reading trang 29 Unit
1      Read the first part of the text about Barcelona and fill each gap with a word or a phrase from the box.
Speaking trang 31 Unit 9 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 31
1. Mai and John are talking about the cities of the future. Choose the correct sentences (a-e) to complete the conversation. Then practise it with a partner.

Luyện tập

Bài 1.3 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Bài 1: Sự điện li
Bài 1.3 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Giải :. Bài 1: Sự điện li Khi hòa tan đồng...
Câu 21 trang 204 Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Hãy giải bất phương trình
Hãy giải bất phương trình :. Câu 21 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 2. Các quy...
Câu 38 trang 213 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Cho hàm số
Cho hàm số . Câu 38 trang 213 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 3. Đạo hàm của các...
Bài 1,2,3, trang 126 Sinh 11: Bài 31. Tập tính của động vật
Bài 1,2,3, trang 126 Sinh 11: Bài 31. Tập tính của động vật. Câu 1. Tập tính là gì? Câu 2. Cho một vài...
Bài 3.2 trang 25 SBT Hóa 11 Nâng cao: Viết công thức các hợp chất của các nguyên tố trong nhóm cacbon với hiđro
Bài 3.2 trang 25 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. a) Viết công thức các hợp chất của các nguyên tố...