Speaking trang 37 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 37
1. Work with a partner. Match the tips with the reasons. Then practise asking and answering questions about the tips on how to take good care of your teeth.
Writing trang 38 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 38 Unit
1. Use the information in the table to write sentences about how lifestyle affects health.
Writing trang 32 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 32 Unit
1    Write complete sentences about Da Lat City in the future, using the words or phrases below. Make changes in the word form, if necessary.

Quảng cáo
Vocabulary & Grammar trang 33 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Vocabulary
1. Complete the following sentences, using the correct form of the words in the box.
Reading trang 29 Unit 9 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Reading trang 29 Unit
1      Read the first part of the text about Barcelona and fill each gap with a word or a phrase from the box.
Speaking trang 31 Unit 9 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 31
1. Mai and John are talking about the cities of the future. Choose the correct sentences (a-e) to complete the conversation. Then practise it with a partner.

Luyện tập

Listening – Unit 5 trang 60 SGK Tiếng Anh 11, Listen and choose the best option to complete the following sentences. (Lắng nghe và...
Unit 5: Illiteracy - Nạn mù chữ - Listening - Unit 5 trang 60 SGK Tiếng Anh 11. Listen and choose the best option...
Bài tập 2.4 trang 11 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Cho hỗn hợp các chất khí sau
Cho hỗn hợp các chất khí sau. Bài tập 2.4 trang 11 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - Bài 7: Nitơ ...
Bài tập 5 trang 104 Sách bài tập Sử 11: Từ năm 1885 đến cuối năm 1887, nghĩa quân đẩy lùi nhiều cuộc càn
Từ năm 1885 đến cuối năm 1887, nghĩa quân đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của Pháp ở cả ba vùng Văn Giang, Khoái...
Bài 2.49 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 Nâng cao: a, Muốn cho công suất điện tiêu thụ ở mạch ngoài...
Bài 2.49 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 Nâng cao. Giải :. CHƯƠNG II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI Bài 2.49 trang...
Câu 2 trang 27 SGK Sinh học 11 Nâng cao: Đất chua là đất có pH axit.
Câu 2 trang 27 SGK Sinh học 11 Nâng cao. Đất có pH axit thường ít các nguvên tố dinh dưỡng vì các nguyên...