Speaking – trang 37 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking –...
Làm việc cùng người bạn. Nối các mẹo với các lý do. Sau đó thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi về các lời khuyên về cách chăm sóc tốt răng của bạn....
Writing – trang 38 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong...
Sử dụng thông tin trong bảng để viết câu về lối sống ảnh hưởng đến sức khoẻ....
Writing – trang 32 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong...
Viết câu hoàn chỉnh về thành phố Đà Lạt trong tương lai, sử dụng các từ hoặc cụm từ dưới đây. Thực hiện thay đổi trong mẫu từ, nếu cần....
Pronunciation – trang 33 Unit 10 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần...
Thực hành đọc to những câu sau với ngữ điệu tăng-giảm...
Vocabulary & Grammar – trang 33 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần...
Hoàn thành các câu sau, sử dụng đúng hình thức của từ trong hộp....
Reading – trang 29 Unit 9 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Reading –...
Đọc phần đầu của văn bản về Barcelona và điền vào mỗi khoảng trống bằng một từ hoặc cụm từ từ hộp....
Speaking – trang 31 Unit 9 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần...
Mai và John đang nói về những thành phố tương lai. Chọn câu đúng (a-e) để hoàn thành cuộc trò chuyện. Sau đó thực hành nó với một người bạn....
Vocabulary & Grammar – trang 27 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài...
Nối một từ ở cột A với một từ hoặc cụm từ ở cột B...

Luyện tập

Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX
Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX. Khi tiến hành xâm lược Việt Nam và...
Ôn tập phần văn học, trang 202 SGK Văn 11, Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám...
Ôn tập phần văn học - Ôn tập phần văn học, trang 202 SGK Văn 11. Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ...