Speaking trang 37 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 37
1. Work with a partner. Match the tips with the reasons. Then practise asking and answering questions about the tips on how to take good care of your teeth.
Writing trang 38 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 38 Unit
1. Use the information in the table to write sentences about how lifestyle affects health.
Writing trang 32 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 32 Unit
1    Write complete sentences about Da Lat City in the future, using the words or phrases below. Make changes in the word form, if necessary.
Vocabulary & Grammar trang 33 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Vocabulary
1. Complete the following sentences, using the correct form of the words in the box.
Reading trang 29 Unit 9 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Reading trang 29 Unit
1      Read the first part of the text about Barcelona and fill each gap with a word or a phrase from the box.
Speaking trang 31 Unit 9 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 31
1. Mai and John are talking about the cities of the future. Choose the correct sentences (a-e) to complete the conversation. Then practise it with a partner.

Luyện tập

Bài 13.5 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 11: Dựa vào quy luật phụ thuộc nhiệt độ của điện trở suất của...
Dựa vào quy luật phụ thuộc nhiệt độ của điện trở suất của dây kim loại, tìm công thức xác định sự phụ thuộc...
Câu 1 trang 19 SBT Địa 11: Hãy nêu nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn trên.
Hãy nêu nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn trên.. Câu 1 trang 19 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11 - Tiết 2. MỘT...
Câu 1 trang 38 Sách bài tập (SBT) Địa 11: Điền nội dung thích hợp vào ô trống trong sơ đồ sau bốn mặt...
Điền nội dung thích hợp vào ô trống trong sơ đồ sau : bốn mặt tự do lưu thông của Thị trường chung châu...
Bài tập 7.17 trang 52 SBT Hóa 11: Hỗn hợp M chứa benzen và xiclohexen
Hỗn hợp M chứa benzen và xiclohexen. Bài tập 7.17 trang 52 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - Bài 36: Luyện tập: Hidrocacbon...
Câu 55 trang 124 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao: Một mặt phẳng (P) chứa cạnh AB, tạo với mặt phẳng đáy...
Câu 55 trang 124 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. - Nếu ({0^0} le varphi  le widehat {C'MC}) thì thiết diện là...