Trang chủ Bài học Unit 12: An overcrowded world – Một thế giới quá đông đúc

Unit 12: An overcrowded world – Một thế giới quá đông đúc

Project trang 67 Unit 12 SGK Tiếng Anh 7 mới, Ghi chú vài điều về 1 nơi có ít dân số: nơi đó như...
1. Divide the class into groups of four or five. (Chia lớp thành những nhóm 4 hoặc 5 người)
Skills 1 trang 64 Unit 12 Anh 7 mới, Nhìn vào danh sách những thành phố bên dưới. Thành phố nào em nghĩ có...
1. Look at the list of cities below. Which do you think has the largest population? Share your ideas with your partner. (Nhìn vào danh sách những thành phố bên dư
Skills 2 trang 65 Unit 12 môn Anh 7 mới, Nhìn vào bảng bên dưới. Nó cho thấy dân số thay đổi ở Thành...
1. Look at the film poster below. What do you think the film is about? (Nhìn vào áp phích phim bên dưới. Em nghĩ bộ phim nói về gì?)

Quảng cáo

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 99: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Ông Lê Đại,...
Đọc hiểu Đề số 99: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Ông Lê Đại,...
Đọc hiểu Đề số 98: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Người ta chẳng qua là một cây sậy, cây...
Đọc hiểu Đề số 98: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Người ta chẳng qua là một cây sậy, cây...
Đọc hiểu Đề số 97: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4: Đôi khi cuộc sống...
Đọc hiểu Đề số 97: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4: Đôi khi cuộc sống...
Đọc hiểu Đề số 95: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Một lần tình cờ tôi đọc được bài viết Hạnh...
Đọc hiểu Đề số 95: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Một lần tình cờ tôi đọc được bài viết Hạnh...
Đọc hiểu Đề số 96: Đọc đoạn trích sau và thực hiện: Cần lưu ý là dưới những danh từ truyền thống như chí,...
Đọc hiểu Đề số 96: Đọc đoạn trích sau và thực hiện: Cần lưu ý là dưới những danh từ truyền thống như chí,...
Đọc hiểu Đề số 94: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Nhiều lúc mình không ngờ nổi rằng mình đã...
Đọc hiểu Đề số 94: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Nhiều lúc mình không ngờ nổi rằng mình đã...