Quảng cáo


Luyện tập

Bài tập 3 trang 47 Sách bài tập Lịch Sử 7: Ngày 29-1-1258: Ba vạn quân Mông cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ
Ngày 29-1-1258: Ba vạn quân Mông cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy, tiến vào xâm lược Đại Việt. Quản giặc theo đường...
Hoạt động 2 trang 72 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy thực hiện thí nghiệm và nhận xét.
Hoạt động 2 trang 72 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Nên tần số dao động của âm thoa là 440Hz.....
Bài tập 12 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Trong những điểm sau, tìm điểm thuộc đồ thị của...
Bài tập - Chủ đề 6: Hàm số - Đồ thị hàm số y = ax - Bài tập 12 trang 95 Tài...