Luyện tập

The simple present versus the present continuous tense – Thì hiện tại đơn so sánh với thì hiện tại tiếp diễn, 1 – Thói...
Unit4: AT SCHOOL - Ở TRƯỜNG - The simple present versus the present continuous tense - Thì hiện tại đơn so sánh với...
Luyện tập: Bài ca Côn Sơn trang 81 Văn 7, Cách ví von tiếng suối của Nguyễn Trãi trong hai câu thơ “Côn Sơn...
Bài ca Côn Sơn - Nguyễn Trãi - Luyện tập: Bài ca Côn Sơn trang 81 SGK Ngữ Văn 7. Cách ví von tiếng...
Bài tập 5 trang 34 Sách bài tập Lịch Sử 7: Thái độ và hành động : không sợ hãi, quyết tâm và tích...
Thái độ và hành động : không sợ hãi, quyết tâm và tích cực chuẩn bị lực lượng để đối phó một cách chủ...