Quảng cáo


Luyện tập

Câu hỏi Bài 3 trang 88 Toán 7 Tập 1:  Vẽ đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và uv tại A và...
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 88 Toán 7 Tập 1. góc xAt và góc ABv. Bài 3. Các góc tạo bởi...
Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu một vài ví dụ thực tế
Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu - Câu 2 trang 72 SGK Tin học lớp 6. Lọc dữ liệu là gì? Hãy...
Bài 38 trang 68 sgk Toán 7 tập 1, Chiều cao và tuổi của bốn bạn Hồng, Hoa, Đào, Liên được biểu diễn trên...
Chiều cao và tuổi của bốn bạn Hồng, Hoa, Đào, Liên được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ (h.21). Hãy cho biết. Bài...