Trang chủ Bài học Unit 3: Becoming independent – Trở nên độc lập

Unit 3: Becoming independent – Trở nên độc lập

Writing – trang 24 Unit 3 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần...
Đọc quảng cáo về các khóa học ngắn do Trung tâm CGC (Citigens Global Citizens) cung cấp. Sau đó hoàn thành bảng dưới đây với các thông tin bạn có thể nhận được từ nó và bấ...
Reading – trang 21 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong...
Đọc văn bản và đặt các câu trong hộp vào các khoảng trống thích hợp trong văn bản. Có thêm một câu mà bạn không cần phải sử dụng....
Speaking – trang 23 Unit 3 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking –...
Tâm và Thanh đang nói về những kỹ năng quan trọng nhất để họ sống độc lập. Dưới đây là cuộc trò chuyện của họ, nhưng các dòng bị lộn xộn. Đặt chúng theo thứ tự đúng và sau...
Pronunciation – trang 18 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong...
Nghe và đánh dấu phụ âm liên kết với nguyên âm. Sau đó thực hành đọc các câu. Liên kết đầu tiên đã được làm cho bạn như một ví dụ...

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...