Trang chủ Bài học Unit 7: Further education – Giáo dục nâng cao

Unit 7: Further education – Giáo dục nâng cao

Speaking trang 14 Unit 7 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 14
1. Andy and Thu are discussing their preferences for different further education pathways. Put the lines ir their conversation in order.
Writing trang 15 Unit 7 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 15 Unit
1. You want to ask your study-abroad adviser for information. Write sentences, using the words and phrases given.
Pronunciation trang 11 Unit 7 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các phần bài tập trong phần Pronunciation
1. Practise asking the following questions. Mark (rising intonation) or (falling intonation) of the questions.
Reading trang 13 Unit 7 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Reading trang 13 Unit
1    Read the following text about the Australian education system and fill each gap with a word from the box.

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...