Toán lớp 1

Trang chủ Lớp 1 Toán lớp 1
Bài tập Toán lớp 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, tam giác. Phép cộng, trừ trong phạm vi 10, 100... trên Baitapsgk.com
1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC 2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
3. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN 4. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 181 môn Toán lớp 1: Luyện tập chung trang 181
Bài 1: Viết số dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó:
Quảng cáo


Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sgk Toán lớp 1: Ôn tập các số đến 10 trang 173
10 – 1 =      9 – 1 =      8 – 1 =         7 – 1 =        6 – 1 =         5 – 1 =            3 – 1 =

Luyện tập

Lý thuyết về Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)- Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
Lý thuyết về Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)-toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ). 35...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 142, 143 sgk Toán lớp 1: So sánh các số có hai chữ số
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 142, 143 sgk toán lớp 1: So sánh các số có hai chữ số. Bài...
Bài 2, bài 3 sgk trang 17 Toán lớp 1: Bé hơn. Dấu bé hơn
Bài 2, bài 3 sgk trang 17 toán lớp 1: Bé hơn. Dấu bé hơn. Bài 2: Viết theo mẫu. ...
Bài 1, bài 3, bài 4 trang 88 môn Toán lớp 1: Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
Bài 1, bài 3, bài 4 trang 88 sgk toán lớp 1: Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10. Bài...
Lý thuyết về phép cộng trong phạm vi 5 ( Toán lớp 1): Phép cộng trong phạm vi 5
Lý thuyết về phép cộng trong phạm vi 5 (toán lớp 1): Phép cộng trong phạm vi 5. Lý thuyết về phép cộng trong...