Toán lớp 1

Trang chủ Lớp 1 Toán lớp 1
Bài tập Toán lớp 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, tam giác. Phép cộng, trừ trong phạm vi 10, 100... trên Baitapsgk.com
1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC 2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
3. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN 4. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100
Bài 1,2,3,4 trang 178 sgk Toán lớp 1: Luyện tập chung trang 178 SGK
Năm, mười chín, bảy mươi tư, chín, ba mươi sáu, sáu mươi chín, không, bốn mươi mốt, năm mươi lăm.

Quảng cáo
Bài 1,2,3,4 trang 173 sgk Toán lớp 1: Ôn tập các số đến 10 trang 173
10 – 1 =      9 – 1 =      8 – 1 =         7 – 1 =        6 – 1 =         5 – 1 =            3 – 1 =
Bài 1,2,3,4 trang 174 sgk Toán lớp 1: Ôn tập các số đến 100 trang 174
a) Từ 11 đến 20……………………………………………………………..
Bài 1,2,3,4,5 trang 175 sgk Toán lớp 1: Ôn tập các số đến 100 trang 175
Ba mươi tám, hai mươi tám, năm mươi tư, sáu mươi mốt, ba mươi, mười chín, bảy mươi chín, tám mươi ba, bảy mươi bảy.

Luyện tập

Lesson Three: Sounds and letters – Unit 1- Family & Friends Special Edittion Grade 1 (lớp 1)
Lesson Three: Sounds and letters - Unit 1- Family & Friends Special Edittion Grade 1. 3. Stick. Then circle and say.. Bài: Unit 1:...
Bài 1,2,3,4 trang 76 sgk Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 9
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 76 sgk toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 9. Bài 1: Tính,Bài 2:...
Bài 1, bài 2 trang 108 sgk Toán lớp 1: Phép cộng dạng 14 + 3
Bài 1, bài 2 trang 108 sgk toán lớp 1: Phép cộng dạng 14 + 3. Bài 1: Tính,Bài 2: Tính, ...
Lesson One: Words – Unit 2- Family & Friends Special Edittion Grade 1 (lớp 1)
Lesson One: Words - Unit 2- Family & Friends Special Edittion Grade 1. + This is chair.. Bài: Unit 2: What's this? 1. Listen,...
Bài 1,2,3,4,5 trang 132 sgk Toán lớp 1: Luyện tập trang 132
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 132 sgk toán lớp 1: Luyện tập trang 132. Bài 1: Đặt tính...