Toán lớp 1

Trang chủ Lớp 1 Toán lớp 1
Bài tập Toán lớp 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, tam giác. Phép cộng, trừ trong phạm vi 10, 100... trên Baitapsgk.com
1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC 2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
3. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN 4. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100
Bài 1,2,3,4 trang 178 sgk Toán lớp 1: Luyện tập chung trang 178 SGK
Năm, mười chín, bảy mươi tư, chín, ba mươi sáu, sáu mươi chín, không, bốn mươi mốt, năm mươi lăm.
Quảng cáo


Bài 1,2,3,4 trang 173 sgk Toán lớp 1: Ôn tập các số đến 10 trang 173
10 – 1 =      9 – 1 =      8 – 1 =         7 – 1 =        6 – 1 =         5 – 1 =            3 – 1 =
Bài 1,2,3,4 trang 174 sgk Toán lớp 1: Ôn tập các số đến 100 trang 174
a) Từ 11 đến 20……………………………………………………………..
Bài 1,2,3,4,5 trang 175 sgk Toán lớp 1: Ôn tập các số đến 100 trang 175
Ba mươi tám, hai mươi tám, năm mươi tư, sáu mươi mốt, ba mươi, mười chín, bảy mươi chín, tám mươi ba, bảy mươi bảy.

Luyện tập

Bài 1,2,3,4 trang 55 sgk Toán lớp 1: Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 55 sgk toán lớp 1: Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3. Bài 1:...
Lesson Four: Numbers – Unit 8 – Family & Friends Special Edittion Grade 1 (lớp 1)
Lesson Four: Numbers - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 1. Bài: Unit 8: I have a shirt! 1. Listen, trace,...
Bài 1,2,3,4 trang 66 sgk Toán lớp 1: Phép trừ trong phạm vi 6
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 66 sgk toán lớp 1: Phép trừ trong phạm vi 6. Bài 1: Tính. Bài 2: Tính: 5...
Bài 1, bài 2, bài 4 trang 168 sgk Toán lớp 1: Luyện tập chung trang 168
Bài 1, bài 2, bài 4 trang 168 sgk toán lớp 1: Luyện tập chung trang 168. Bài 1: Đặt tính rồi tính,Bài...
Bài 1,2,3 trang 111 sgk Toán lớp 1: Luyện tập phép trừ dạng 17-3
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 111 sgk toán lớp 1: Luyện tập phép trừ dạng 17-3. Bài 1: Đặt tính rồi tính,Bài...