Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 130 Hóa học 10 Nâng cao: Trong các dãy...

Bài 1 trang 130 Hóa học 10 Nâng cao: Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl ?...

Bài 31: Hiđro clorua – Axit clohiđric – Bài 1 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl ?

Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl ?

A. \(F{e_2}{O_3},KMn{O_4},Cu.\)

B. \(Fe,CuO,Ba{\left( {OH} \right)_2},\)

Quảng cáo

C. \(CaC{O_3},{H_2}S{O_4},Mg{\left( {OH} \right)_2};\)

D. \(AgN{O_3}\left( {{\rm{dd}}} \right),MgC{O_3},Ba{\rm{S}}{{\rm{O}}_4}.\)

Chọn B.

Dãy chất đều tác dụng với HCl là

\(\eqalign{  & Fe + 2HC{l}\,\, \to \,\,FeC{l_2} + {H_2} \uparrow   \cr  & CuO + 2HCl\,\,\, \to \,\,CuC{l_2} + {H_2}O  \cr  & Ba{\left( {OH} \right)_2} + 2HCl\,\, \to \,\,BaC{l_2} + 2{H_2}O \cr} \)

Quảng cáo