Hóa học lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao
Hóa 10 Nâng cao: Giải bài tập Sách hóa học lớp 10 Nâng cao trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 7 trang 217 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cho 0,1 mol CaCO3 (r) vào bình chân không dung...
\(CaC{O_3}\left( r \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,CaO\left( r \right) ...
Bài 6 trang 217 Hóa học 10 Nâng cao: Phản ứng nung vôi xảy ra như sau trong một...
\(CaC{O_3}\left( r \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,CaO\left( r \right) +...
Bài 5 trang 216 SGK Hóa 10 Nâng cao: Khi đun nóng HI trong một bình kín, xảy ra...
\(2HI\left( k \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,{H_2}\left( k \right) + {...
Bài 4 trang 216 Hóa lớp 10 Nâng cao: Cho phản ứng thuận nghịch sau:
\(2NaHC{O_3}(r )\mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}}N{a_2}C{O_3}\left( r \right) + C{O_2}\le...
Bài 3 trang 216 SGK Hóa 10 Nâng cao: Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có...
a) \(Fe + CuS{O_4}\,\,\left( {2M} \right)\) và \(Fe + CuS{O_4}\,\left( {4M} \right)\) (cùng nhiệt độ)....
Bài 2 trang 216 Hóa lớp 10 Nâng cao: Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây...
A. Hằng số cân bằng Kc của mọi phản ứng đều tăng khi tăng nhiệt độ....
Bài 1 trang 216 SGK Hóa 10 Nâng cao: Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây...
A. Nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển trên cao nhanh hơn khi cháy ở mặt đất....
Bài 10 trang 213 Hóa học 10 Nâng cao: Iot bị phân hủy bởi nhiệt theo phản ứng sau:
\({I_2}\left( k \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,2I\left( k \right)\)...
Bài 9 trang 213 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hằng số cân bằng Kc của phản ứng
\({H_2}\left( k \right) + B{r_2}\left( k \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,...
Bài 8 trang 213 Hóa học 10 Nâng cao: Cho biết phản ứng sau:
\({H_2}O\left( k \right) + CO\left( k \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,{...

Luyện tập

Việc thành lập nhà nước Vạn Xuân có ý nghĩa gì ?
Việc thành lập nhà nước Vạn Xuân có ý nghĩa gì ?. Ý nghĩa việc thành lập nhà nước Vạn Xuân. Ý nghĩa việc...
Pronunciation – trang 20 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation –
Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 20 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới. Pronunciation - trang...
Suy nghĩ về bài thơ Bảo kính cảnh giới 43 của Nguyễn Trãi: Bài thơ là tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất...
Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi ) - Suy nghĩ về bài thơ Bảo kính cảnh giới 43 của Nguyễn Trãi. Bài thơ là...