Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 149 SGK Hóa 10 Nâng cao: Đổ dung dịch...

Bài 1 trang 149 SGK Hóa 10 Nâng cao: Đổ dung dịch AgNO3 lần lượt vào 4 dung dịch NaF, NaCl, NaBr và NaI thì thấy...

Bài 37 : Luyện tập chương 5 – Bài 1 trang 149 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Đổ dung dịch AgNO3 lần lượt vào 4 dung dịch : NaF, NaCl, NaBr và NaI thì thấy :

Đổ dung dịch AgNO3 lần lượt vào 4 dung dịch : NaF, NaCl, NaBr và NaI thì thấy :

A. Cả 4 dung dịch đều tạo ra kết tủa.

B. Có 3 dung dịch tạo ra kết tủa và 1 dung dịch không tạo ra kết tủa.

Quảng cáo

C. Có 2 dung dịch tạo ra kết tủa và 2 dung dịch không tạo ra kết tủa.

D. Có 1 dung dịch tạo ra kết tủa và 3 dung dịch không tạo ra kết tủa.

Tìm phương án đúng.

Chọn B.

Quảng cáo