Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 157 Hóa học 10 Nâng cao: Tính chất nào...

Bài 2 trang 157 Hóa học 10 Nâng cao: Tính chất nào sau đây không đúng đối với nhóm oxi (nhóm VIA) ?...

Bài 40: Khái quát nhóm oxi – Bài 2 trang 157 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Tính chất nào sau đây không đúng đối với nhóm oxi (nhóm VIA) ?

Tính chất nào sau đây không đúng đối với nhóm oxi (nhóm VIA) ?

Từ nguyên tố oxi đến nguyên tố telu:

A. Độ âm điện của nguyên tử giảm dần.

Quảng cáo

B. Bán kính nguyên tử tăng dần.

C. Tính bền của hợp chất với hiđro tăng dần.

D. Tính axit của hợp chất hiđroxit giảm dần.

Chọn C.

Quảng cáo