Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 149 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy cho biết...

Bài 3 trang 149 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy cho biết tên của các chất A, B, C biết rằng chúng tham gia các phản ứng được ghi bằng các sơ đồ sau....

Bài 37 : Luyện tập chương 5 – Bài 3 trang 149 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy cho biết tên của các chất A, B, C biết rằng chúng tham gia các phản ứng được ghi bằng các sơ đồ sau. Biết A là chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

Hãy cho biết tên của các chất A, B, C biết rằng chúng tham gia các phản ứng được ghi bằng các sơ đồ sau. Biết A là chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

\(\eqalign{
& A + {H_2}\,\, \to \,\,B \cr
& A + {H_2}O\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,B + C \cr
& A + {H_2}O + S{O_2}\,\, \to \,\,B\, + \,…….. \cr
& C\,\, \to \,\,B + …………. \cr} \)

Quảng cáo

Phương trình phản ứng :

\(\eqalign{
& C{l_2} + {H_2}\,\buildrel {as} \over
\longrightarrow \,\,2HCl \cr
& \left( A \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( B \right) \cr
& C{l_2} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} HCl + HClO \cr
& \left( A \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( B \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\left( C \right) \cr} \)

                            \(\eqalign{  & C{l_2} + 2{H_2}O + S{O_2}\,\, \to \,\,2HCl + {H_2}S{O_4}  \cr  & \left( A \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( B \right)  \cr  & 2HClO\,\, \to \,\,2HCl + {O_2} \uparrow   \cr  & \,\,\,\left( C \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( B \right) \cr} \)

Quảng cáo