Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 139 Hóa lớp 10 Nâng cao: Axit flohiđric và...

Bài 4 trang 139 Hóa lớp 10 Nâng cao: Axit flohiđric và muối florua có tính chất gì khác so với axit clohiđric và muối clorua....

Bài 34: Flo – Bài 4 trang 139 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Axit flohiđric và muối florua có tính chất gì khác so với axit clohiđric và muối clorua.

Axit flohiđric và muối florua có tính chất gì khác so với axit clohiđric và muối clorua.

Quảng cáo

Tính chất khác nhau giữa axit flohiđric và axit clohiđric:

– Axit clohiđric là axit mạnh, không phản ứng với \(Si{O_2}\).

– Axit flohiđric là axit yếu, có phản ứng với \(Si{O_2}\,\,\,4HF + Si{O_2}\,\, \to \,\,Si{F_4} + 2{H_2}O\)

Tính chất khác nhau giữa muối florua và muối clorua: AgCl không tan trong nước, AgF dễ tan trong nước.

Quảng cáo