Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 44 SGK Hóa 10 Nâng cao: Viết cấu hình...

Bài 4 trang 44 SGK Hóa 10 Nâng cao: Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z = 18 và Z = 19. Tại sao nguyên tố có Z = 18 ở chu kì 3,...

Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học – Bài 4 trang 44 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z = 18 và Z = 19. Tại sao nguyên tố có Z = 18 ở chu kì 3, còn nguyên tố Z = 19 lại ở chu kì 4?

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z = 18 và Z = 19. Tại sao nguyên tố có Z = 18 ở chu kì 3, còn nguyên tố Z = 19 lại ở chu kì 4?

Quảng cáo

Cấu hình elctron nguyên tử của nguyên tố có (Z = 18): \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}\)

Nguyên tố này thuộc chu kì 3 vì có 3 lớp electron.

Cấu hình elctron nguyên tử của nguyên tố có (Z = 19): \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}4{s^1}\)

Nguyên tố này thuộc chu kì 4 vì có 4 lớp electron.