Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 8 trang 39 SGK Hóa 10 Nâng cao: Viết cấu hình...

Bài 8 trang 39 SGK Hóa 10 Nâng cao: Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố selen (Z = 34), kripton (Z = 36) và xác định vị trí của chúng...

Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Bài 8 trang 39 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố selen (Z = 34), kripton (Z = 36) và xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố selen (Z = 34), kripton (Z = 36) và xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

Quảng cáo

Cấu hình electron của Selen (Z = 34) là:

\(Se\left( {Z = 34} \right):1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}3{d^{10}}4{s^2}4{p^4}\). Se thuộc nhóm VIA, chu kì 4.

Cấu hình electron của kripton (Z = 36) là:

\(Kr\left( {Z = 36} \right):1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}3{d^{10}}4{s^2}4{p^6}\). Kr thuộc nhóm VIIIA, chu kì 4.

Quảng cáo