SBT Địa lí lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Địa lí lớp 10
Giải sách bài tập Địa 10 (SBT Địa lí lớp 10) phần địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế xã hội trên trang Baitapsgk.com
PHẦN MỘT: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN Chương 1: Bản đồ Chương 2: Vũ trụ, Hệ quả các chuyển động của trái đất Chương 3: Cấu trúc của trái đất. Các Quyển của lớp vỏ địa lí Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
Phần hai: ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI (Đang cập nhật)
Câu 2 trang 55 SBT Địa 10: Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và
Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.
Câu 3 trang 55 Sách bài tập (SBT) Địa 10: Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí...
Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí hậu trên Trái Đất.

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 6 trang 85 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy mô tả cấu trúc của mạng tinh thể phân tử iot, tinh thể phân...
Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử - Bài 6 trang 85 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy mô tả...
Câu 14 trang 112 SGK Đại số 10 nâng cao, Chứng minh rằng nếu a, b, c là ba số dương thì:
Chứng minh rằng nếu a, b, c là ba số dương thì:. Câu 14 trang 112 SGK Đại số 10 nâng cao - Bài...
Bài 1 trang 159 sgk vật lý 10, Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí.
Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt - Bài 1 trang 159 sgk vật lý 10. Kể tên các thông số trạng...
Bài 3 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, 0,1 mol khí ở áp suất
Bài 46: Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối - Bài 3 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. 0,1 mol khí...
Hãy nêu nội dung và mục đích của bước hiệu chỉnh khi giải bài Toán trên máy tính.
Bài 6: Giải bài toán trên máy tính - Câu 2 trang 51 SGK Tin học 10. Hãy nêu nội dung và mục đích...