Trang chủ Lớp 10 SBT Hóa lớp 10 Bài 3.41 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Hãy viết...

Bài 3.41 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau...

Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau : (Br_2, CH_4, H_2O, NH_3, C_2H_6).. Bài 3.41 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 – BÀI 13. LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

 Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau : \(Br_2, CH_4, H_2O, NH_3, C_2H_6\).