SBT Lịch sử lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Lịch sử lớp 10
Giải sách bài tập Lịch Sử 10 - SBT Sử 10: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại; Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX và Lịch sử thế giới cận đại

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

CHƯƠNG 1. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY CHƯƠNG 2. XÃ HỘI CỔ ĐẠI CHƯƠNG III. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN CHƯƠNG 4. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN CHƯƠNG 5. ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN CHƯƠNG 6. TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI

PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

CHƯƠNG 1. VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X CHƯƠNG 2. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV
CHƯƠNG 3. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII CHƯƠNG 4. VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

PHẦN BA: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

CHƯƠNG 1. CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII) CHƯƠNG 2. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) CHƯƠNG 3. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

Bài tập 2 trang 155 Sách bài tập Sử 10: BÀI TẬP 2. Hãy điền thời gian phù hợp...

BÀI TẬP 2. Hãy điền thời gian phù hợp với nội dung liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Lênin. . Bài tập

Bài tập 3 trang 156 bài tập SBT Sử 10: BÀI TẬP 3. Hãy nối các sự kiện và...

BÀI TẬP 3. Hãy nối các sự kiện và nội dung lịch sử cho phù hợp với diễn biến cuộc Cách mạng Nga 1905-1907.. Bài

Bài tập 4 trang 156 Sách bài tập (SBT) Sử 10: BÀI TẬP 4. Hãy điền dấu X vào...

BÀI TẬP 4. Hãy điền dấu X vào cột sao cho phù hợp . Bài tập 4 trang 156 Sách bài tập (SBT) Lịch sử

Ma trận đề trang 157 SBT Sử 10: Cách mạng tư sản Hà Lan và Cách mạng tư sản

Cách mạng tư sản Hà Lan và Cách mạng tư sản Anh . Ma trận đề trang 157 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Đề kiểm tra trang 157 Sách bài tập Sử 10: Hãy cho biết đặc điểm nước Anh trước khi...

Hãy cho biết đặc điểm nước Anh trước khi Cách mạng tư sản bùng nổ. Đề kiểm tra trang 157 Sách bài tập (SBT) Lịch

Bài tập 1 trang 153 SBT Sử 10: BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả...

BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.. Bài tập 1 trang 153 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Bài tập 2 trang 154 Sách bài tập Sử 10: BÀI TẬP 2. Hãy đánh dấu X vào cột...

BÀI TẬP 2. Hãy đánh dấu X vào cột dọc để . Bài tập 2 trang 154 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 –

Bài tập 1 trang 154 SBT Sử 10: BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả...

BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.. Bài tập 1 trang 154 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Bài tập 7 trang 153 SBT Sử 10: BÀI TẬP 7. Công xã Pari tồn tại trong bao nhiêu...

BÀI TẬP 7. Công xã Pari tồn tại trong bao nhiêu ngày ? Nêu ý nghĩa lịch sử của Công xã Pari.. Bài tập 7

Bài tập 5 trang 152 SBT Sử 10: BÀI TẬP 5. Tại sao nói : Công xã Pari là...

BÀI TẬP 5. Tại sao nói : Công xã Pari là nhà nước kiểu mới ? . Bài tập 5 trang 152 Sách bài tập

Luyện tập

Bài 4 trang 9 sgk Hóa 10, Bài 4. Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.
Thành phần nguyên tử - Bài 4 trang 9 sgk hoá học 10. Bài 4. Tìm tỉ số về khối lượng của electron so...
Bài 13.7 trang 33 SBT Lý 10 : a)Vì sao đế dép, lốp ô tô, lốp xe đạp phải khía ở mặt cao su...
a)Vì sao đế dép, lốp ô tô, lốp xe đạp phải khía ở mặt cao su ? b)Vì sao quần áo đã là lại lâu...
Bài 8 trang 197 sgk Vật lý lớp 10, Mỗi thanh ray của đường sắt ở nhiệt độ
Sự nở vì nhiệt của vật rắn - Bài 8 trang 197 sgk Vật lý lớp 10. Mỗi thanh ray của đường sắt ở...