Trang chủ Lớp 10 SBT Lịch sử lớp 10 Bài tập 2 trang 154 Sách bài tập Sử 10: BÀI TẬP...

Bài tập 2 trang 154 Sách bài tập Sử 10: BÀI TẬP 2. Hãy đánh dấu X vào cột dọc để...

BÀI TẬP 2. Hãy đánh dấu X vào cột dọc để . Bài tập 2 trang 154 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 – Bài 39. Quốc tế thứ hai

BÀI TẬP 2. Hãy đánh dấu X vào cột dọc để xác định những nội dung cho trước dưới đây tương ứng với Quốc tế thứ nhất hay Quốc tế thứ hai.

Nội dung

Quốc tế I

Quốc tế II

Ph. Ấngghen là linh hổn

C. Mác là linh hồn

Hội Liên hiệp lao động quốc tế

Được thành lập ở Luân Đôn     

Được thành lập ở Pari

Tiến hành 5 lần đại hội

Thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước

Lấy ngày 1-5 là ngày Quốc tế Lao động

Đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại

Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân 

Nội dung

Quốc tế I

Quốc tế II

Ph. Ăngghen là linh hổn

X

C. Mác là linh hồn

Quảng cáo

X

Hội Liên hiệp lao động quốc tế

X

Được thành lập ở Luân Đôn     

X

Được thành lập ở Pari

X

Tiến hành 5 lần đại hội

X

Thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước

X

Lấy ngày 1-5 là ngày Quốc tế Lao động

X

Đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại

X

Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân 

X


thiet bi chong can, chong gu hoc sinh