Test yourself 2 trang 47 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself 2
1. Put the words or phrases in the right columns according to their stress patterns.
Speaking trang 44 Unit 5 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 44
1. Choose sentences A – D to complete the conversation between Chi and her friend, a doctor, about he uses of an invention in medicine. Then pratice it with a partner.
Writing trang 46 Unit 5 Sách bài tập Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 46 Unit
1 Write complete sentences about the uses of a television, using the words or phrases below
Speaking trang 37 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 37
1 Two friends, Nghia and Vinh, are talking about Nghia’s job lasts summer. Put the words in the correct order to make Vinh’s questions.
Writing trang 37 Unit 4 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 37 Unit
1 Study the language in the following list and decide the formal and informal items in this list and write them in the corresponding column

Luyện tập

Bài 3 trang 132 – SGK Hóa Học 10, Có thể dự đoán sự thay đổi như thế nào về
Lưu huỳnh - Bài 3 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10. Có thể dự đoán sự thay đổi như thế nào về... ...
Bài 6 trang 192 Vật lý lớp 10, Độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của vật rắn
Biến dạng cơ của vật rắn - Bài 6 trang 192 sgk Vật lý lớp 10. Độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của...
Bài tập trắc nghiệm 1.12,1.13 trang 5 Sách bài tập Hóa 10:12. Ba nguyên tử X, Y, z có số proton và số
1.12. Ba nguyên tử X, Y, z có số proton và số nơtron như sau : X : 20 proton và 20 nơtron, Y: 18 proton...
Bài 23 trang 41 SBT Hình 10 nâng cao:  
Bài 23 trang 41 SBT Hình học 10 Nâng cao. Ta có. Bài 2. Tích vô hướng của hai vec tơ Cho hình vuông...
Câu 4.42 trang 109 SBT Toán Đại 10 Nâng cao: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử rồi xét dấu mỗi đa...
Câu 4.42 trang 109 SBT Đại số 10 Nâng cao. ({x^2} - x - 2sqrt 2  = left( {x - {{1 - sqrt {1...