Test yourself 2 trang 47 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself 2
1. Put the words or phrases in the right columns according to their stress patterns.
Speaking trang 44 Unit 5 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 44
1. Choose sentences A – D to complete the conversation between Chi and her friend, a doctor, about he uses of an invention in medicine. Then pratice it with a partner.
Writing trang 46 Unit 5 Sách bài tập Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 46 Unit
1 Write complete sentences about the uses of a television, using the words or phrases below

Quảng cáo
Speaking trang 37 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 37
1 Two friends, Nghia and Vinh, are talking about Nghia’s job lasts summer. Put the words in the correct order to make Vinh’s questions.
Writing trang 37 Unit 4 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 37 Unit
1 Study the language in the following list and decide the formal and informal items in this list and write them in the corresponding column

Luyện tập

Bài 3.10 trang 144 SBT Toán Hình học 10: Tìm góc giữa hai đường thẳng
Tìm góc giữa hai đường thẳng. Bài 3.10 trang 144 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 - Bài 1: Phương trình đường...
Bài 2 trang 270 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Có một tảng băng trôi
Bài 55: Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc - Bài 2 trang 270 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Có...
Bài 36.1, 36.2, 36.3 trang 85 Sách bài tập (SBT) Lý 10 Một thanh dầm cầu bằng sắt có độ dài 10 m khi...
Một thanh dầm cầu bằng sắt có độ dài 10 m khi nhiệt độ ngoài trời là 10°C. Độ dài của thanh dầm sẽ...
Câu hỏi 1 trang 32 SGK Toán đại lớp 10: Hãy nêu một ví dụ cụ thể về hàm số.
Câu hỏi 1 trang 32 SGK Đại số 10. Hãy nêu một ví dụ cụ thể về hàm số.. Bài 1. Hàm số ...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 8 Tiếng Anh 10 mới, Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 10 mới unit 8
Unit 8: New Ways To Learn - Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 Tiếng Anh 10 mới. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary)...