Test yourself 2 – trang 47 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself...
Đặt các từ hoặc cụm từ vào cột bên phải theo mô hình trọng âm của chúng....
Speaking – trang 44 Unit 5 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking –...
 Chọn câu A – D để hoàn thành cuộc đối thoại giữa Chi và bạn của cô ấy, bác sĩ, về việc sử dụng một sáng chế trong y học. Sau đó thực hành nó với một người bạn....
Writing – trang 46 Unit 5 Sách bài tập Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần...
Viết câu hoàn chỉnh về việc sử dụng truyền hình, sử dụng các từ hoặc cụm từ bên dưới...
Reading – trang 42 Unit 5 Sách Bài Tập (SBT) Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong...
Đọc văn bản và chọn từ thích hợp để lấp đầy các khoảng trống....
Speaking – trang 37 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong...
 Hai người bạn, Nghĩa và Vinh, đang nói về công việc của Nghĩa kéo dài vào mùa hè. Đặt các từ theo đúng thứ tự để đưa ra câu hỏi của Vinh....
Writing – trang 37 Unit 4 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing –...
Nghiên cứu ngôn ngữ trong danh sách sau đây và quyết định các mục chính thức và không chính thức trong danh sách này và viết chúng vào cột tương ứng...
Reading – trang 34 Unit 4 Sách Bài Tập (SBT) Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong...
 Đọc văn bản về Martin Luther King và trả lời các câu hỏi....

Luyện tập

Bài 1 trang 212 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hằng số cân bằng Kc của một phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào...
Bài 50: Cân bằng hóa học - Bài 1 trang 212 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hằng số cân bằng Kc của một...
Hãy nêu hai cách đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống.
Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục - Câu 2 trang 84 SGK Tin học 10. Hãy nêu...
Câu 8 trang 93 SGK Hình học 10: Ôn tập Chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Câu 8 trang 93 SGK Hình học 10: Ôn tập Chương III - Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Tìm góc giữa hai...