Test yourself 2 trang 47 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself 2
1. Put the words or phrases in the right columns according to their stress patterns.
Speaking trang 44 Unit 5 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 44
1. Choose sentences A – D to complete the conversation between Chi and her friend, a doctor, about he uses of an invention in medicine. Then pratice it with a partner.
Writing trang 46 Unit 5 Sách bài tập Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 46 Unit
1 Write complete sentences about the uses of a television, using the words or phrases below

Quảng cáo
Speaking trang 37 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 37
1 Two friends, Nghia and Vinh, are talking about Nghia’s job lasts summer. Put the words in the correct order to make Vinh’s questions.
Writing trang 37 Unit 4 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 37 Unit
1 Study the language in the following list and decide the formal and informal items in this list and write them in the corresponding column

Luyện tập

Bài tập 2 trang 10 Sách bài tập (SBT) Sử 10: BÀI TẬP 2. Do đâu mà có tư hữu ? Tư hữu xuất...
BÀI TẬP 2. Do đâu mà có tư hữu ? Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội nguyên...
Bài 87 trang 118 SBT Hình học 10 Nâng cao: Bài 7. Đường parabol
Bài 87 trang 118 SBT Hình học 10 Nâng cao. Giải. Bài 7. Đường parabol a) Dùng định nghĩa parabol để lập phương trình...
Câu 16 trang 112 SGK Đại số 10 nâng cao, Chứng minh rằng với mọi số nguyên n, ta có:
Chứng minh rằng với mọi số nguyên n, ta có:. Câu 16 trang 112 SGK Đại số 10 nâng cao - Bài 1: Bất...
Câu hỏi lý thuyết 3 – SGK Trang 57 Địa 10-, Dựa vào kiến thức đã học và bản đồ tự nhiên Việt Nam,...
Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất - Câu hỏi lý...
Bài tập 6 trang 105 SBT Sử 10: Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của kinh tế hàng hoá ở nước ta
Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của kinh tế hàng hoá ở nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII ?....