Test yourself 2 trang 47 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself 2
1. Put the words or phrases in the right columns according to their stress patterns.
Speaking trang 44 Unit 5 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 44
1. Choose sentences A – D to complete the conversation between Chi and her friend, a doctor, about he uses of an invention in medicine. Then pratice it with a partner.
Writing trang 46 Unit 5 Sách bài tập Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 46 Unit
1 Write complete sentences about the uses of a television, using the words or phrases below
Quảng cáo


Speaking trang 37 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 37
1 Two friends, Nghia and Vinh, are talking about Nghia’s job lasts summer. Put the words in the correct order to make Vinh’s questions.
Writing trang 37 Unit 4 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 37 Unit
1 Study the language in the following list and decide the formal and informal items in this list and write them in the corresponding column

Luyện tập

Bài 3 trang 179 – SGK Lý 10, Trong các hệ thức sau, hệ thức nào diễn tả đúng quá trình nung nóng khí...
Các nguyên lí của nhiệt động lực học - Bài 3 - Trang 179 - SGK Vật lí 10. Trong các hệ thức sau,...
Bài 1.65 trang 11 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử liti (Li), Z = 3 ;
Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử : liti (Li), Z = 3 ; beri (Be), Z = 4 ; nhôm (Al), Z...
Sau thời gian của một thế hệ, số tế bào tế bào như thế nào trang 99 sinh 10
Sau thời gian của một thế hệ, số tế bào tế bào như thế nào - trang 99 bài SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH...
Bài 2.13 trang 22 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Tính quãng đường vật đi được sau 1,2s.
Bài 2.13 trang 22 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Tính quãng đường vật đi được sau 1,2s.. CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC...
Hãy cho biết hệ quả của cuộc đấu tranh thống nhất Đức, thống nhất I-ta-li-a đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư...
Hãy cho biết hệ quả của cuộc đấu tranh thống nhất Đức, thống nhất I-ta-li-a đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư...