Test yourself 2 trang 47 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself 2
1. Put the words or phrases in the right columns according to their stress patterns.
Speaking trang 44 Unit 5 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 44
1. Choose sentences A – D to complete the conversation between Chi and her friend, a doctor, about he uses of an invention in medicine. Then pratice it with a partner.
Writing trang 46 Unit 5 Sách bài tập Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 46 Unit
1 Write complete sentences about the uses of a television, using the words or phrases below

Quảng cáo
Speaking trang 37 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 37
1 Two friends, Nghia and Vinh, are talking about Nghia’s job lasts summer. Put the words in the correct order to make Vinh’s questions.
Writing trang 37 Unit 4 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 37 Unit
1 Study the language in the following list and decide the formal and informal items in this list and write them in the corresponding column

Luyện tập

Giới thiệu món ăn đặc sản Chả cá Hà Nội: Nhắc đến các món ngon Hà Nội, không thể không kể tới chả cá....
Nghị luận xã hội lớp 10 - Giới thiệu món ăn đặc sản : Chả cá Hà Nội.. Nhắc đến các món ngon Hà...
Soạn bài Nỗi oán của người phòng khuê – Văn lớp 10
Nghị luận xã hội lớp 10 - Soạn bài Nỗi oán của người phòng khuê. KIẾN THỨC CƠ BẢN: Thơ Đường có nhiều kiệt...
Bài 4 trang 40 hình học 10: Bài 3. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ
Bài 4 sgk trang 40 hình học 10: Bài 3. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 6 môn Anh 10 mới, Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 10 mới unit 6
Unit 6: Gender Equality - Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6 Tiếng Anh 10 mới. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng...
Nêu những biện pháp chính nhằm hạn chế xói mòn và cải tạo đất.
Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá - Câu 6 trang...