Test yourself 2 – trang 47 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself 2
1. Put the words or phrases in the right columns according to their stress patterns.
Speaking – trang 44 Unit 5 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking – trang 44
1. Choose sentences A – D to complete the conversation between Chi and her friend, a doctor, about he uses of an invention in medicine. Then pratice it with a partner.
Writing – trang 46 Unit 5 Sách bài tập Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing – trang 46 Unit
1 Write complete sentences about the uses of a television, using the words or phrases below
Quảng cáo


Speaking – trang 37 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking – trang 37
1 Two friends, Nghia and Vinh, are talking about Nghia’s job lasts summer. Put the words in the correct order to make Vinh’s questions.
Writing – trang 37 Unit 4 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing – trang 37 Unit
1 Study the language in the following list and decide the formal and informal items in this list and write them in the corresponding column

Luyện tập

Tệp là gì?
Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành - Câu 1 trang 71 SGK Tin học 10. Tệp là gì? ...
Bài 55 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao, Tìm các giá trị của m để mỗi phương trình sau đây có nghiệm.
Tìm các giá trị của m để mỗi phương trình sau đây có nghiệm.. Bài 55 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao...
Bài 2 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Một bình được nạp
Bài 46: Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối - Bài 2 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Một bình...
Bài 2.39 trang 21 Sách bài tập Hóa 10: Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A. Trong cùng một chu kì, khi
Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A. a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện...
Bài 12 trang 35 Sách bài tập Toán Đại số 10: Xét xem điểm nào trong các điểm sau đây thuộc đồ thị của
Xét xem điểm nào trong các điểm sau đây thuộc đồ thị của nó.. Bài 12 trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán Đại...