Test yourself 2 trang 47 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself 2
1. Put the words or phrases in the right columns according to their stress patterns.
Speaking trang 44 Unit 5 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 44
1. Choose sentences A – D to complete the conversation between Chi and her friend, a doctor, about he uses of an invention in medicine. Then pratice it with a partner.
Writing trang 46 Unit 5 Sách bài tập Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 46 Unit
1 Write complete sentences about the uses of a television, using the words or phrases below
Quảng cáo


Speaking trang 37 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 37
1 Two friends, Nghia and Vinh, are talking about Nghia’s job lasts summer. Put the words in the correct order to make Vinh’s questions.
Writing trang 37 Unit 4 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 37 Unit
1 Study the language in the following list and decide the formal and informal items in this list and write them in the corresponding column

Luyện tập

Bài 7.31 trang 78 SBT Vật Lý 10 nâng cao thể dùng hiện tượng nóng chảy để phân biệt
Bài 7.31 trang 78 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Giải:. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ Tìm...
Bài 6.9 trang 60 SBT Hóa 10:Cho biết tên hai dạng thù hình của nguyên tố oxi. b) So sánh tính
a) Cho biết tên hai dạng thù hình của nguyên tố oxi. b) So sánh tính chất hoá học của hai dạng thù hình. Dẫn...
Bài tập 3 trang 135 SBT Sử 10: BÀI TẬP 3. Qua nội dung bài học, em hãy phác hoạ những nét chính của
BÀI TẬP 3. Qua nội dung bài học, em hãy phác hoạ những nét chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ...
Câu 2 trang 30 SBT Địa 10: Tô kín O trước ý trả lời đúng.
Tô kín O trước ý trả lời đúng.. Câu 2 trang 30 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 - Bài 11: Khí quyển....
Bài 6 trang 14 Hóa 10, Bài 6. Hiđro có nguyên tử khối là 1,008
Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học đồng vị - Bài 6 trang 14 sgk hoá học 10. Bài 6. Hiđro có nguyên...