Test yourself 2 – trang 47 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself...
1. Put the words or phrases in the right columns according to their stress patterns.
Speaking – trang 44 Unit 5 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking –...
1. Choose sentences A – D to complete the conversation between Chi and her friend, a doctor, about he uses of an invention in medicine. Then pratice it with a partner.
Writing – trang 46 Unit 5 Sách bài tập Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần...
1 Write complete sentences about the uses of a television, using the words or phrases below
Speaking – trang 37 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong...
1 Two friends, Nghia and Vinh, are talking about Nghia’s job lasts summer. Put the words in the correct order to make Vinh’s questions.
Writing – trang 37 Unit 4 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing –...
1 Study the language in the following list and decide the formal and informal items in this list and write them in the corresponding column

Luyện tập

Bài 2 trang 9 Hóa 10, Bài 2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử?
Thành phần nguyên tử - Bài 2 trang 9 sgk hoá học 10. Bài 2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên...
Bài 5 – Trang 127 – Hóa 10, Hãy cho biết những ứng dụng của khí oxi và khí ozon.
Oxi - ozon - Bài 5 - Trang 127 - SGK Hóa học 10. Hãy cho biết những ứng dụng của khí oxi và...
Bài 19 trang 90 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cho điểm M(2, 3) . Viết phương trình đường thẳng cắt hai trục tọa...
Cho điểm M(2, 3) . Viết phương trình đường thẳng cắt hai trục tọa độ ở A và B sao cho là tam...