Test yourself 2 trang 47 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself 2
1. Put the words or phrases in the right columns according to their stress patterns.
Speaking trang 44 Unit 5 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 44
1. Choose sentences A – D to complete the conversation between Chi and her friend, a doctor, about he uses of an invention in medicine. Then pratice it with a partner.
Writing trang 46 Unit 5 Sách bài tập Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 46 Unit
1 Write complete sentences about the uses of a television, using the words or phrases below

Quảng cáo
Speaking trang 37 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 37
1 Two friends, Nghia and Vinh, are talking about Nghia’s job lasts summer. Put the words in the correct order to make Vinh’s questions.
Writing trang 37 Unit 4 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 37 Unit
1 Study the language in the following list and decide the formal and informal items in this list and write them in the corresponding column

Luyện tập

Bài 27 trang 9 SBT Hình 10 nâng cao: Bài 4. Tích của một vec tơ với một số.
Bài 27 trang 9 SBT Hình học 10 Nâng cao. Lấy hai điểm (A, B) sao cho (overrightarrow {OA}  = overrightarrow u \,overrightarrow {OB} ...
Bài tập trăc nghiệm 4.38, 4.39, 4.40, trang 44 Sách bài tập Hóa 10:38. Cho các phản ứng
4.38. Cho các phản ứng . Bài tập trăc nghiệm 4.38, 4.39, 4.40 , trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 -...
Bài 1 trang 36 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc 72 km /h thì...
Bài 7 : Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều - Bài 1 trang 36 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao....
“Tôi tên Oanh Liệt. Cái tên này cậu chủ đặt cho tôi nhờ những trận chiên đấu oanh liệt của tôi trên các sới...
Luyện tập viết đoạn văn tự sự - “Tôi tên Oanh Liệt. Cái tên này cậu chủ đặt cho tôi nhờ những trận chiên...
Câu 1 trang 50 SGK Đại số 10: Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất và bậc hai
Câu 1 trang 50 SGK Đại số 10: Ôn tập chương II - Hàm số bậc nhất và bậc hai. Phát biểu quy ước...