Test yourself 2 trang 47 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself 2
1. Put the words or phrases in the right columns according to their stress patterns.
Speaking trang 44 Unit 5 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 44
1. Choose sentences A – D to complete the conversation between Chi and her friend, a doctor, about he uses of an invention in medicine. Then pratice it with a partner.
Writing trang 46 Unit 5 Sách bài tập Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 46 Unit
1 Write complete sentences about the uses of a television, using the words or phrases below

Quảng cáo
Speaking trang 37 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 37
1 Two friends, Nghia and Vinh, are talking about Nghia’s job lasts summer. Put the words in the correct order to make Vinh’s questions.
Writing trang 37 Unit 4 SBT Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 37 Unit
1 Study the language in the following list and decide the formal and informal items in this list and write them in the corresponding column

Luyện tập

Bài 1 trang 34 SGK Hóa 10 Nâng cao: Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hòa?
Bài 8: Luyện tập chương I - Bài 1 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Dãy nào trong các dãy sau đây...
Bài 11 trang 132 Sách bài tập Sinh học 10: Vẽ sơ đồ cấu trúc của màng sinh chất và cho biêt chức năng...
Bài 11 trang 132 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Vẽ sơ đồ cấu trúc của màng sinh chất và cho biêt chức...
Bài 8 trang 108 SBT Sinh 10: Tại sao với virut, người ta dùng thuật ngữ nhân lên thay cho sinh sản
Bài 8 trang 108 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: Tại sao với virut, người ta dùng thuật ngữ nhân lên thay cho...
Bài 4 trang 233 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Một mol khí ở áp suất
Bài 47. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay-luy-xac - Bài 4 trang 233 SGK Vật lý lớp 10 Nâng...
Bài 1 trang 192 SGK Lý 10 nâng cao: Trong hệ quy chiếu nhật tâm, tâm của Trái Đất khi quay quanh Mặt Trời...
Bài 40: Các định luật Kê-ple chuyển động của vệ tinh - Bài 1 trang 192 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao....