Trang chủ Lớp 10 SBT Tiếng Anh lớp 10 mới Speaking trang 37 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Anh 10 mới:...

Speaking trang 37 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Anh 10 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 37...

Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking – trang 37 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 10 mới. Speaking – trang 37 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 10 mới – Unit 4: For a better community – Vì một cộng đồng tốt đẹp hơn

1 Two friends, Nghia and Vinh, are talking about Nghia’s job lasts summer. Put the words in the correct order to make Vinh’s questions.

 Hai người bạn, Nghĩa và Vinh, đang nói về công việc của Nghĩa kéo dài vào mùa hè. Đặt các từ theo đúng thứ tự để đưa ra câu hỏi của Vinh.

 1. holiday/what/summer/last/you/do/did?

   …………………………………………………………………………..

 2. job/how/the/did/find/about/you/out?

   …………………………………………………………………………..

 3. did/what/there/do/you?

   …………………………………………………………………………..

 4. long/there/how/work/you/did?

   …………………………………………………………………………..

 5. there/did/work/like/you/your?

   …………………………………………………………………………..

Quảng cáo

Đáp án:

1. What did you do last summer holiday?

2.       How did you find out about the job?

3.       What did you do there?

4.       How long did you work there?

5.       Did you like your work there?

2 Match Vinh’s questions in 1with Nghia’s answers (A-E). Write a number (1-5) in the space provided.

Nối các câu hỏi của Vĩnh trong câu trả lời 1 với câu trả lời của Nghĩa (A-E). Viết một số (1-5) vào khoảng trống được cung cấp.

A   Just 4 weeks. You know, we only had a five-week summer holiday, and i had to come back for the new school year.

B   Yes, it made my life more meaningful.

C   I volunteered in an orphanahe in the suburbs fo our city.

D   I saw an advert on the school notice board.

E   I helped to look after orphans, fed them, and played with them.

Đáp án:

1.C             2.D        3.E          4.A    5.B