Hóa lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 11 - SGK Hóa 11 chương: Sự điện ly, Nito - Photpho,Cacbon-Silic, hóa học hữu cơ, Hidrocacbon không no, Hidrocacbon No, Hidrocacbon thơm,... Để học tốt Hóa học 11 trên Baitapsgk.com
Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11: Tính nồng độ H+, OH- và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.
Tính nồng độ H+, OH– và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.
Bài 9 trang 62 SGK Hóa học 11: Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4N03
Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4NO3 cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ.
Bài 8 trang 62 Hóa học 11: Cho 6,00 g P205 vào 25,0 ml dung dịch H3P04 6,00% (D = 1,03 g/ml).
Cho 6,00 g P2O5 vào 25,0 ml dung dịch H3PO4 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của H3PO4 trong dung dị
Bài 7 trang 62 Hóa lớp 11: Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và AI tác dụng với dung dịch HN03 đặc dư,...
Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là NO2 (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 3 trang 21 Sinh lớp 11 Nâng cao: Bài 3. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật
Câu 3 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao. Bài 3. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật ...
Sau khi tỉnh rượu Chí Phèo đã nghe được những âm thanh nào? a. Sau khi tỉnh rượu Chí Phèo đã nghe được những...
Chí Phèo - Nam Cao - Sau khi tỉnh rượu Chí Phèo đã nghe được những âm thanh nào?. a. Sau khi tỉnh rượu...
Phân tích bài thơ Thề non nước của thi sĩ Tản Đà: Ngoài những chi tiết nghệ thuật vịnh bức cổ họa, bài thơ...
Đọc thêm: Thề non nước - Tản Đà - Phân tích bài thơ Thề non nước của thi sĩ Tản Đà.. Ngoài những chi...
Sức hấp dẫn trong bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu: Bài thơ đã giúp phần đông người đọc thêm yêu cuộc sống, biết...
Vội vàng - Xuân Diệu - Sức hấp dẫn trong bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu.. Bài thơ đã giúp phần đông người...
Language focus – Unit 14 trang 161 tiếng Anh 11, Combine the sentences using bothand, neither.or, or neither nor.
Unit 14 : Recreation - Sự giải trí - Language focus - Unit 14 trang 161 tiếng Anh 11. Combine the sentences using both...and,...