Hóa lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 11 - SGK Hóa 11 chương: Sự điện ly, Nito - Photpho,Cacbon-Silic, hóa học hữu cơ, Hidrocacbon không no, Hidrocacbon No, Hidrocacbon thơm,... Để học tốt Hóa học 11 trên Baitapsgk.com

Báo cáo thực hành: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho, Thí nghiệm 1. Tính oxi hóa...

Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ photpho – Báo cáo thực hành: Tính chất của một số

Báo cáo thực hành: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, Thí...

Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li – Báo cáo thực hành:

Báo cáo thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic, A. Chuẩn Bị 1. Dụng cụ thí nghiệm: Ống...

Bài 47. Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic – Báo cáo thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic.

Báo cáo thực hành: Tính chất của etanol, glixerol và phenol, I. CHUẨN BỊ 1. Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn...

Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol glixerol và phenol – Báo cáo thực hành: Tính chất của etanol, glixerol và phenol.

Báo cáo thực hành: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen, Thí nghiệm 1. Điều chế và...

Bài 34. Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen – Báo cáo thực hành: Điều chế và tính

Báo cáo thực hành: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan, Thí nghiệm...

Bài 28. Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan – Báo cáo thực

Bài 3 trang 169 sgk hóa học 11, Trình bày tóm tắt quy trình chưng cất dầu mỏ ,...

Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên – Bài 3 trang 169 sgk hóa học 11. Trình bày tóm tắt quy trình chưng cất dầu mỏ , các

Bài 2 trang 169 môn Hóa 11, Khí thiên nhiên, khí dầu mỏ, khí lò cốc là gì ?...

Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên – Bài 2 trang 169 sgk hóa học 11. Khí thiên nhiên, khí dầu mỏ, khí lò cốc là gì ?

Bài 6 trang 162 sgk hóa học 11, Hidrocacbon thơm X có phần trăm khối lượng H xấp xỉ...

Luyện Tập hiđrocacbon thơm – Bài 6 trang 162 sgk hóa học 11. Hidrocacbon thơm X có phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%.

Bài 1 trang 169 sgk hóa học 11, Hãy cho biết thành phần dầu mỏ. Tại sao dầu mỏ...

Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên – Bài 1 trang 169 sgk hóa học 11. Hãy cho biết thành phần dầu mỏ. Tại sao dầu mỏ không

Luyện tập

Câu 22 trang 54 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?. Câu 22 trang 54 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. - Bài 2:...
Bài tập trắc nghiệm 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 trang 66 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Chất có tên
Chất có tên là. Bài tập trắc nghiệm 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 trang 66 sách bài tập(SBT) hóa học 11 -...
Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An. Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884
Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An. Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884. Quân Pháp tấn công cửa biển Thuận An....