Hóa lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 11 - SGK Hóa 11 chương: Sự điện ly, Nito - Photpho,Cacbon-Silic, hóa học hữu cơ, Hidrocacbon không no, Hidrocacbon No, Hidrocacbon thơm,... Để học tốt Hóa học 11 trên Baitapsgk.com

Báo cáo thực hành: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho, Thí nghiệm 1. Tính oxi hóa...

Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ photpho – Báo cáo thực hành: Tính chất của một số

Báo cáo thực hành: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, Thí...

Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li – Báo cáo thực hành:

Báo cáo thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic, A. Chuẩn Bị 1. Dụng cụ thí nghiệm: Ống...

Bài 47. Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic – Báo cáo thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic.

Báo cáo thực hành: Tính chất của etanol, glixerol và phenol, I. CHUẨN BỊ 1. Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn...

Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol glixerol và phenol – Báo cáo thực hành: Tính chất của etanol, glixerol và phenol.

Báo cáo thực hành: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen, Thí nghiệm 1. Điều chế và...

Bài 34. Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen – Báo cáo thực hành: Điều chế và tính

Báo cáo thực hành: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan, Thí nghiệm...

Bài 28. Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan – Báo cáo thực

Bài 3 trang 169 sgk hóa học 11, Trình bày tóm tắt quy trình chưng cất dầu mỏ ,...

Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên – Bài 3 trang 169 sgk hóa học 11. Trình bày tóm tắt quy trình chưng cất dầu mỏ , các

Bài 2 trang 169 môn Hóa 11, Khí thiên nhiên, khí dầu mỏ, khí lò cốc là gì ?...

Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên – Bài 2 trang 169 sgk hóa học 11. Khí thiên nhiên, khí dầu mỏ, khí lò cốc là gì ?

Bài 6 trang 162 sgk hóa học 11, Hidrocacbon thơm X có phần trăm khối lượng H xấp xỉ...

Luyện Tập hiđrocacbon thơm – Bài 6 trang 162 sgk hóa học 11. Hidrocacbon thơm X có phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%.

Bài 1 trang 169 sgk hóa học 11, Hãy cho biết thành phần dầu mỏ. Tại sao dầu mỏ...

Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên – Bài 1 trang 169 sgk hóa học 11. Hãy cho biết thành phần dầu mỏ. Tại sao dầu mỏ không

Luyện tập

Bài tập 4 trang 98 Sách bài tập (SBT) Sử 11: Hiệp ước 1862 ở cửa biển tạo điều kiện cho Pháp dễ dàng...
Hiệp ước 1862 ở cửa biển tạo điều kiện cho Pháp dễ dàng đưa quân sang tấn công ta nhanh hơn. . Bài tập...
Bàn về sự nghiệp sáng tác của tác gia Xuân Diệu, nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Mạnh đã khẳng định: “Nhìn một cách …...
Vội vàng - Xuân Diệu - Bàn về sự nghiệp sáng tác của tác gia Xuân Diệu, nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Mạnh đã...
Bài 3 trang 162 SGK hóa học 11, Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế…
Luyện Tập hiđrocacbon thơm - Bài 3 trang 162 SGK hóa học 11. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế......