Lịch sử lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Lịch sử lớp 11
Để học tốt Lịch sử lớp 11, Giải bài tập, hướng dẫn trả lời câu hỏi trong SGK Sử 11

PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Tiếp theo)

Chương 1. Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) Chương 2. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) Chương 3. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

PHẦN HAI. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

Chương 1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941) Chương 2. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Phong trào yêu nước và cách mạng
Tuy nhiên, do tầm nhìn hạn chế và có những trở lực không thế vượt qua, cuối cùng cuộc vận động yêu nước  của các sĩ phu đầu thế kỉ XX đã thất bại. Những cố gắng đáng khâm phục của...
Những biến đổi trong đời sống kinh tế-xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX.
Việt Nam dần dần trở thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến và biến thành nơi cung cấp sức người, sức của rẻ mạt cho Pháp....
Nước Việt Nam giữa thế kỉ XIX-trước cuộc xâm lược của tư bản Pháp
Yêu cầu lịch sử lúc này là thống nhất đất nước, tạo điều kiện cho nền kinh tế hàng hóa và thị trường dân tộc phát triển, giải phóng sức sản xuất và cải thiện đời sống nhân dân....
Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến của nhân dân ta
Do thiếu đường lối chỉ đạo đúng đắn và quyết tâm kháng chiến của triều đình nhà Nguyễn, cuối cùng Việt Nam đã rơi vào tay thực dân Pháp. Hiệp ước ngày 6-6-1884 (Hiệp ước Patơnốt) ...
Tại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối và...
–   Phong trào cách mạng Việt Nam chưa tìm ra được một giai cấp có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng, tập hợp mọi tầng lớp, giai cấp đưa cách mạng đến thành công. Điều đó phản ...
Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911-1918 nhằm mục đích gì ?
Khoảng cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp. Tại đây, Người đã làm rất nhiều nghề, học tập, rèn luyện trong cuộc đấu tranh của quần chúng lao động và giai cấp công ...
Nêu những biến động về mặt kinh tế, xã hội ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế...
-Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp thi hành chính sách cướp bóc ráo riết về kinh tế. Kinh tế Việt Nam chuyển sang hướng phục vụ cho Pháp tiến hành chiến tranh....

Luyện tập

Câu 5 trang 179 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Vì sao trong công nghiệp, phương pháp đêì chế axetilen từ metan hiện...
Bài 43: Ankin - Câu 5 trang 179 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Vì sao trong công nghiệp, phương pháp đêì chế...
Phân tích 13 câu đầu bài Vội vàng của Xuân Diệu_bài 2, Tôi muốn tắt nắng đi\r\nCho màu đừng nhạt mất;\r\nTôi muốn buộc gió...
Vội vàng - Xuân Diệu - Phân tích 13 câu đầu bài Vội vàng của Xuân Diệu_bài 2. Tôi muốn tắt nắng đi\\r\\nCho màu...
Khái quát kinh tế Ô-xtrây-li-a
Tiết 1. Khái quát về Ô- xtrây- li- a - Khái quát kinh tế Ô-xtrây-li-a. Ô-xtrây-li-a có nền kinh tế phát triển. Các ngành...