Trang chủ Lớp 12 SBT Địa lí lớp 12 Câu 3 trang 59 Sách bài tập Địa lý 12: Cho bảng...

Câu 3 trang 59 Sách bài tập Địa lý 12: Cho bảng số liệu sau:...

Cho bảng số liệu sau:
. Câu 3 trang 59 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 – BÀI 22. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Advertisements (Quảng cáo)

Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA THEO GIÁ THỰC TẾ GIAI ĐOẠN 1990-2010

(Đơn vị: tỉ đồng)

Năm

Tổng số

Chia ra

Trồng trọt

Chăn nuôi

Dịch vụ

1990

20667

16394

3701

572

1995

85508

66794

16168

2546

2000

129141

101044

24960

3137

2005

183214

134755

45097

3362

2010

540200

396700

135100

8400

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta trong giai đoạn 1990-2010

b) Nhận xét và giải thích về sự chuyển dịch cơ cấu

a) Xử lí số liệu:

(Đơn vị: %)

Năm

Advertisements (Quảng cáo)

Tổng số

Chia ra

Trồng trọt

Chăn nuôi

Dịch vụ

1990

100

79.3

17.9

2.8

1995

100

78.1

18.9

3.0

2000

100

78.2

19.3

2.5

2005

100

73.6

24.6

1.8

2010

100

73.4

25.0

1.6

Vẽ biểu đồ:

b) Nhận xét và giải thích về sự chuyển dịch cơ cấu:

-Nhận xét:

Cơ cấu GDP chuyển dịch theo hướng:

Tăng tỉ trọng của khu vực II, giảm tỉ trọng của khu vực I, tỉ trọng của khu vực III khá cao nhưng chưa ổn định 

Nguyên nhân: Do tác động của cuộc cách mạng Khoa học ký thuật, tác động của công cuộc đổi mới và quá trình Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa, quốc tế hóa…