SBT Địa lí lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Địa lí lớp 12
Giải sách bài tập Địa Lý (Địa Lí) lớp 12 - SBT Địa: Địa Lí Việt Nam, các ngành kinh tế, Dân cư, các vùng kinh tế...
Địa Lí Kinh Tế

Địa lí các ngành kinh tế

Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ Địa lí các vùng kinh tế

Câu 3 trang 65 Sách bài tập Địa lý 12: Cho bảng số liệu sau:

Cho bảng số liệu sau: . Câu 3 trang 65 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 – BÀI 23. THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH SỰ

Câu 2 trang 64 Sách bài tập Địa lý 12: Cho bảng số liệu sau:

Cho bảng số liệu sau: . Câu 2 trang 64 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 – BÀI 23. THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH SỰ

Câu 1 trang 62 SBT Địa lý 12: Cho bảng số liệu sau:

Cho bảng số liệu sau. Câu 1 trang 62 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 – BÀI 23. THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH SỰ CHUYỂN

Câu 5 trang 62 Sách bài tập Địa lý 12: Hoàn thiện sơ đồ sau

Hoàn thiện sơ đồ sau. Câu 5 trang 62 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 – BÀI 22. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Câu 4 trang 61 Sách bài tập Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến...

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền vào bảng sau: . Câu 4 trang 61 Sách bài tập

Câu 3 trang 56 SBT Địa lý 12: Cho bảng số liệu sau:

Cho bảng số liệu sau. Câu 3 trang 56 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 – BÀI 21. ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NƯỚC

Câu1 trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa Việt Nam và kiến thức...

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hoàn thiện bảng sau về sản xuất lương thực. Câu1 trang 58 Sách

Câu 2 trang 59 SBT Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và những kiến thức...

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và những kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích sự phân bố các vật nuôi

Câu 3 trang 59 Sách bài tập Địa lý 12: Cho bảng số liệu sau:

Cho bảng số liệu sau: . Câu 3 trang 59 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 – BÀI 22. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG

Câu 2 trang 55 Sách bài tập Địa lý 12: Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau...

Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa. Câu 2

Luyện tập

Bài 2 – Trang 7 – SGK Hóa Học 12, Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau...
Este - Bài 2 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 1 tiếng Anh 12 mới, Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 12 mới unit 1
Unit 1: Life stories - Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 tiếng Anh 12 mới. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng...
Câu 3 trang 65 Lý lớp 12 Nâng cao, Tại cùng một địa điểm, người ta thấy trong thời gian con lắc đơn A...
Bài 13. Thực hành xác định chu kì dao động của con lắc đơn hoặc con lắc lò xo và gia tốc trọng trường...
Câu 3 trang 143 Giải tích 12: Ôn tập Chương IV – Số phức
Câu 3 trang 143 SGK Giải tích 12: Ôn tập Chương IV - Số phức. Nêu định nghĩa số phức liên hợp của số...
Bài 3 trang 6 bài tập SBT Địa lý 12: Trình bày khái quát đặc điểm của những bộ phận hợp thành vùng biển...
Trình bày khái quát đặc điểm của những bộ phận hợp thành vùng biển nước ta?. Bài 3 trang 6 Sách bài tập (SBT)...