SGK Địa lí lớp 12 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 12 SGK Địa lí lớp 12 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Địa lí lớp 12 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Địa lí lớp 12 - Kết nối tri thức.

Mới cập nhật

Bài 18. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích tình hình phát triển ngành công nghiệp - Địa lý 12 Kết...
Vẽ biểu đồ. Trả lời Câu 1, 2 - Bài 18. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích tình hình...
Bài 17. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Địa lý 12 Kết nối tri thức: Dựa vào thông tin mục I, hãy trình...
Nêu được sự phát triển và phân bố khu công nghiệp ở nước ta. Hướng dẫn giải mục I, ? mục II, ?...
Bài 16. Một số ngành công nghiệp - Địa lý 12 Kết nối tri thức: Nêu được đặc điểm phát triển và phân bố...
Nêu được đặc điểm phát triển và phân bố của công nghiệp khai thác than ở nước ta. Hướng dẫn giải mục I:...
Bài 15. Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp - Địa lý 12 Kết nối tri thức: Dựa vào thông tin mục I, hãy...
Trình bày và giải thích những nét chính về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta. Hướng dẫn...
Yêu cầu 2 trang 80 Địa lý 12: Nhận xét sự thay đổi về sản lượng và cơ cấu nguồn điện sản xuất của...
Nhận xét và giải thích sự thay đổi sản lượng và cơ cấu thông qua tỉ trọng các nguồn năng. Lời giải bài...
Yêu cầu 1 trang 80 Địa lý 12: Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị sản xuất ngành công nghiệp nước ta giai đoạn...
Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích. Gợi ý giải Yêu cầu 1 trang 80 SGK Địa lí 12 Kết nối tri...
Tìm hiểu và trình bày về một khu công nghiệp hoặc một trung tâm công nghiệp ở địa phương em Tìm hiểu về một...
Tìm hiểu về một khu công nghiệp hoặc một trung tâm công nghiệp ở địa phương mình. Vận dụng kiến thức giải Câu...
Lập bảng so sánh một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp của nước ta (khu công nghiệp, khu công nghệ cao,...
Lập bảng so sánh. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi Luyện tập trang 79 SGK Địa lí 12 Kết nối tri...
Dựa vào thông tin mục III, hãy phân tích hình thức trung tâm công nghiệp ở nước ta
Phân tích đặc điểm hình thức trung tâm công nghiệp ở nước ta. Hướng dẫn giải Câu hỏi mục III trang 79 SGK...
Dựa vào thông tin mục II, hãy trình bày sự phát triển và phân bố các khu công nghệ cao ở nước ta
Nêu được sự phát triển và phân bố các khu công nghệ cao ở nước ta. Trả lời Câu hỏi mục II trang...