Mới cập nhật

Bài 13. Vấn đề phát triển lâm nghiệp và thủy sản - Địa lý 12 Chân trời sáng tạo: Tại sao ngành nuôi trồng...
Đọc thông tin mục I. Hướng dẫn trả lời mục I: 1, 2, 3; ? mục II: 1, 2a, 2b; Luyện tập: 1,...
Bài 12. Vấn đề phát triển nông nghiệp - Địa lý 12 Chân trời sáng tạo: Dựa vào thông tin trong bài, hãy phân...
Đọc thông tin mục I (Thế mạnh và hạn chế đối với phát triển nông nghiệp). Hướng dẫn giải mục I; II: 1;...
Bài 11. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Địa lý 12 Chân trời sáng tạo: Dựa vào thông tin trong bài, hãy phân...
Đọc kĩ các thông tin trong bài để phân tích. Phân tích và lời giải mục I; ? mục II: 1, 2a, 2b,...
Viết báo cáo ngắn về các thế mạnh và hạn chế trong phát triển lâm nghiệp hoặc thủy sản ở địa phương mà em...
Tìm kiếm các thông tin qua sách, tivi, internet. Giải chi tiết Câu hỏi vận dụng trang 59 SGK Địa lí 12 –...
Tại sao ngành nuôi trồng thủy sản đang phát triển nhanh hơn so với ngành khai thác thủy sản?
Dựa vào kiến thức trong bài đã được học và hiểu biết thực tế để trả lời câu hỏi. Vận dụng kiến thức...
Tóm tắt những đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp ở nước ta Dựa vào các kiến...
Dựa vào các kiến thức đã được học trong bài. Lời giải Câu hỏi luyện tập 1 trang 59 SGK Địa lí 12...
Dựa vào hình 13 và thông tin trong bài, hãy trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành thủy sản ở nước...
Quan sát hình 13 và đọc thông tin mục II. Hướng dẫn giải Câu hỏi II.2b trang 59 SGK Địa lí 12 –...
Dựa vào thông tin trong bài, hãy trình bày sự chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản ở nước ta. Quan sát hình 13...
Quan sát hình 13 và đọc thông tin mục II. Hướng dẫn giải Câu hỏi mục II.2a trang 58 SGK Địa lí 12...
Dựa vào thông tin trong bài, hãy phân tích các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển ngành thủy sản ở nước...
Đọc thông tin mục II. 1 (Thế mạnh và hạn chế đối với phát triển thủy sản). Phân tích và giải Câu hỏi...
Dựa vào thông tin trong bài, hãy trình bày vấn đề quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng ở nước ta. Đọc thông...
Đọc thông tin mục I. 3 (Vấn đề quản lí và bảo vệ tài nguyên rừng). Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi...