Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12 Bài 22.7, 22.8 trang 58 Sách bài tập Vật Lý 12: Chọn...

Bài 22.7, 22.8 trang 58 Sách bài tập Vật Lý 12: Chọn phát biểu sai.Sóng điện từ truyền từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí...

Chọn phát biểu sai.Sóng điện từ truyền từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh có thể là. Bài 22.7, 22.8 trang 58 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 – Bài 22. Sóng điện từ

22.1.  Chọn phát biểu sai.

Sóng điện từ truyền từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh có thể là

A. sóng truyền thẳng từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh.

B. sóng phản xạ một lần trên tầng ion.

Quảng cáo

C. sóng phản xạ hai lần trên tầng ion.

D. sóng phản xạ nhiều lần trên tầng ion.

22.2.  Thời gian kéo dài của một lần phóng điện giữa hai đám mây là \(\tau \). Thời gian kéo dài của tiếng xoèn xoẹt trong máy thu thanh là t Chọn kết luận đúng.

A. \(t < \tau \)                                         B.  \(t = \tau \)    

C.  \(t > \tau \)                                       D. \(\left[ \matrix{t > \tau \hfill \cr t < \tau \hfill \cr} \right.\)

Đáp án:

22.7 22.8
A C