Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12 Bài 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6 trang 120 SBT Vật Lý...

Bài 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6 trang 120 SBT Vật Lý 12: Đường kính Trái Đất là...

Đường kính Trái Đất là. Bài 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6 trang 120 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 – Bài 41 : Cấu tạo vũ trụ

41.1. Đường kính Trái Đất là

A. 1 600 km.          B. 3 200 km                C. 6 400 km.           D. 12 800 km.

41.2. Trục quay của Trái Đất quanh mình nó hợp với pháp tuyến của mặt phẳ quỹ đạo của nó quanh Mặt Trời một góc là

A. 20°27′          B. 21°27′        c. 22°21′.           D. 23°27′.

41.3. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo gần tròn có b kính vào khoảng

A. 15.106  km.  B. 15.107 km.   C. 15.108  km. D. 15.109  km.

Quảng cáo

41.4. Khối lượng Trái Đất vào cỡ

A. 6.1023kg.            B. 6.1024 kg.            C. 6.1025kg.           D. 6.1026 kg.

41.5. Khối lượng Mặt Trời vào cor

A. 2.1028 kg.           B. 2.1029kg.                C. 2.1030kg.            D. 2.1031 kg.

41.6. Đường kính của hệ Mặt Trời vào cỡ

A. 40 đơn vị thiên văn.                  B. 60 đơn vị thiên văn.

C. 80 đơn vị thiên văn.                  D. 100 đơn vị thiên văn.

Đáp án:

41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6
D D B B C D