Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12 Bài VI.14 trang 103 SBT Vật Lý 12: Bốn vạch quang phổ...

Bài VI.14 trang 103 SBT Vật Lý 12: Bốn vạch quang phổ đỏ, lam, chàm và tím của quang phổ hiđrô ứng với...

Bốn vạch quang phổ đỏ, lam, chàm và tím của quang phổ hiđrô ứng với các sự chuyển của các nguyên tử hiđrô từ các trạng thái kích thích M, N, O và P về trạng thái kích thích L. Bài VI.14 trang 103 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 – Bài tập cuối chương VI – Lượng tử ánh sáng

VI.14. Bốn vạch quang phổ đỏ, lam, chàm và tím của quang phổ hiđrô ứng với các sự chuyển của các nguyên tử hiđrô từ các trạng thái kích thích M, N, O và P về trạng thái kích thích L. Biết bước sóng của các vạch chàm và tím là 0,434 \(\mu\)m và 0,412 \(\mu\) m. Tính độ chênh lệch năng lượng của nguyên tử hiđrô giữa hai trạng thái kích thích P và O.Cho h = 6,625.10-34 J.s ; c = 3.108 m/s ; e = 1,6.10-19 C.

Quảng cáo

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo bài ra ta có

\(\eqalign{
& {E_O} – {E_L} = {{hc} \over {{\lambda _c}}};\,{E_P} – {E_L} = {{hc} \over {{\lambda _t}}} \cr
& {E_P} – {E_O} = \left( {{E_P} – {E_L}} \right) – \left( {{E_O} – {E_L}} \right) \cr
& = {{hc} \over {{\lambda _t}}} – {{hc} \over {{\lambda _c}}} = hc\left( {{{{\lambda _c} – {\lambda _t}} \over {{\lambda _c}.{\lambda _t}}}} \right) = 0,1528eV \cr} \)