Sinh lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Sinh lớp 12
Để học tốt sinh học lớp 12: Giải bài tập sgk môn sinh 12 phần Di truyền học, Tiến hóa, Sinh thái học gồm tổng cộng 10 chương trên Baitapsgk.com

Phần Năm: Di Truyền Học

Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền Chương 3: Di Truyền Học Quần Thể Chương 4: Ứng Dụng Di Truyền Học Chương 5: Di Truyền Học Người

Phần Sáu: Tiến Hóa

Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa Chương 2. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

Phần Bảy: Sinh thái học

Chương 1. Cá thể và quần thể sinh vật Chương 2. Quần xã sinh vật Chương 3. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
Hãy giải thích vì sao năng lượng truyền lên các bậc dinh dưỡng càng cao thì càng nhỏ dần trang 202, Bởi vì 90%...
Bởi vì 90% năng lượng đều bị thất thoát qua hô hấp, chất thải của sinh vật, như vậy chỉ có 10% năng lượng được truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn, vậy nên bậc dinh dưỡng càng cao t
Hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học trên cạn trang 199,...
Quan sát hình 44.5 hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học trên cạn.

Quảng cáo
Hãy giải thích một cách khái quát sự trao đổi chất trong quần xã và chu trình sinh địa hóa trang 195, Chu trình...
– Chu trình sinh địa hóa: Vật chất trong tự nhiên một phần đi vào các quần xã,qua các bậc dinh dưỡng rồi trở về môi trường, một phần vật chất lắng đọng.
Hãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a, b, c trong hình 43.2 trang 184, a – Bậc dinh...
Hãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a,b,c trong hình 43.2.

Luyện tập

Bài 2.2 trang 10 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng cao: Phản ứng chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng là
Bài 2.2 trang 10 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. D. Bài 5. Glucozơ Phản ứng chứng tỏ glucozơ...
Bài 23.8 trang 60 Sách bài tập Vật Lý 12: Hãy liệt kê tất cả các giai đoạn xử lí tín hiệu theo thứ...
Hãy liệt kê tất cả các giai đoạn xử lí tín hiệu theo thứ tự từ đầu vào đến đầu ra của các máy...
Phân tích vẻ đẹp của người Hà Nội qua nhân vật bà Hiền trong tác phẩm “Một người Hà Nội” (Nguyễn Khải), Nguyễn Khải...
Một người Hà Nội - Nguyễn Khải - Phân tích vẻ đẹp của người Hà Nội qua nhân vật bà Hiền trong tác phẩm...
Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951)
Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951). Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp...
Bài 2.36 trang 126 Sách bài tập Giải tích 12: Giải phương trình
Giải phương trình . Bài 2.36 trang 126 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12 - Bài 5. Phương trình mũ và phương trình...