Sinh lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Sinh lớp 12
Để học tốt sinh học lớp 12: Giải bài tập sgk môn sinh 12 phần Di truyền học, Tiến hóa, Sinh thái học gồm tổng cộng 10 chương trên Baitapsgk.com

Phần Năm: Di Truyền Học

Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền Chương 3: Di Truyền Học Quần Thể Chương 4: Ứng Dụng Di Truyền Học Chương 5: Di Truyền Học Người

Phần Sáu: Tiến Hóa

Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa Chương 2. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

Phần Bảy: Sinh thái học

Chương 1. Cá thể và quần thể sinh vật Chương 2. Quần xã sinh vật Chương 3. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
Hãy giải thích vì sao năng lượng truyền lên các bậc dinh dưỡng càng cao thì càng nhỏ dần trang 202, Bởi vì 90%...
Bởi vì 90% năng lượng đều bị thất thoát qua hô hấp, chất thải của sinh vật, như vậy chỉ có 10% năng lượng được truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn, vậy nên bậc dinh dưỡng càng cao t
Hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học trên cạn trang 199,...
Quan sát hình 44.5 hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học trên cạn.

Quảng cáo
Hãy giải thích một cách khái quát sự trao đổi chất trong quần xã và chu trình sinh địa hóa trang 195, Chu trình...
– Chu trình sinh địa hóa: Vật chất trong tự nhiên một phần đi vào các quần xã,qua các bậc dinh dưỡng rồi trở về môi trường, một phần vật chất lắng đọng.
Hãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a, b, c trong hình 43.2 trang 184, a – Bậc dinh...
Hãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a,b,c trong hình 43.2.

Luyện tập

Bài 97 trang 132 SGK giải tích 12 nâng cao, Giải các bát phương trình sau:
Giải các bát phương trình sau: Bài 97 trang 132 SGK giải tích 12 nâng cao - Ôn tập chương II - Hàm...
Bài 7.49 trang 61 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Dung dịch nào sau đây có thể hòa tan Ag?
Dung dịch nào sau đây có thể hòa tan Ag?. Bài 7.49 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài...
Bài 2.31 trang 14 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Lên men 1 tấn khoai chứa 70% tinh bột để sản xuất ancol...
Bài 2.31 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Lên men 1 tấn khoai chứa 70% tinh bột để sản xuất...
Bài 1 trang 15 – SGK Hóa 12, Xà phòng là gì ?
Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp - Bài 1 - Trang 15 - SGK Hóa học 12. Xà phòng...
Bài 5 trang 194 SGK Hóa 12 nâng cao, Qua các phản ứng hóa học trên, hãy cho kết luận về tính chất hóa...
Bài 39. Một số hợp chất của crom - Bài 5 trang 194 SGK hóa học 12 nâng cao. Qua các phản ứng hóa...